hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

Priopæenje za javnost

29.05.2008.

Izvršni odbor HND-a zatražio je danas od Ninoslava Paviæa, predsjednika Uprave Slobodne Dalmacije, dr. Stipe Oreškoviæa, predsjednika Nadzornog odbora Slobodne Dalmacije i Zorana Krželja, glavnog urednika Slobodne Dalmacije da obustave sve metode represije koje se primjenjuju protiv kolega Æiæe Senjanoviæa, Damira Petranoviæa, Srðana Kaiæa i Damira Šarca, a o kojima je HND vrlo dobro informiran.
Možemo razumjeti da vodstvo Slobodne Dalmacije nije zadovoljno što je velik broj novinara Slobodne Dalmacije i pripadnika zainteresirane javnosti izrazio neslaganje s projektom preseljenja redakcije u novi prostor u Dugopolju, ali smatramo da se problem mogao i trebao riješiti na naèin posve razlièit od ovoga koji je cijelu novinarsku struku izuzetno uznemirio.
 Pritom želimo naglasiti da se ne želimo miješati u poslovne odluke EPH i Slobodne Dalmacije. Moramo se, meðutim, umiješati u njihove odluke u momentu kada one prerastu internu raspravu o Dugopolju ili bilo èemu drugome i postane stvar temeljnih novinarskih i ljudskih prava.
Ovdje je, dakle, rijeè iskljuèivo o slobodi govora.
Èetvorica kolega, naime, snose ozbiljne posljedice na svojim radnim mjestima zbog toga što su u okviru novinarske organizacije izrekli svoj stav.
Mi smatramo da novinari, kao i svi drugi graðani, imaju pravo javno izreæi svoje mišljenje tako da za to ne trpe nikakve štetne posljedice. Novinarima je to, dapaèe, dužnost. To je, uostalom, jedan od kljuènih principa na kojima je izgraðeno hrvatsko društvo.
No, repertoar posljedica ukljuèuje oduzimanje kolumne i dnevnog osvrta Æiæi Senjanoviæu, suspenzije, dva sukcesivna pismena upozorenja kolegama na kršenje radnih obaveza pri èemu se u drugom spominju i otkazi, te zastrašivanja i pritiske.
Buduæi da, izricanjem stava kolege ni na koji naèin nisu prekršili ni svoje profesionalne obaveze,  niti radnu, ni novinarsku etiku, HND je od vodstva Slobodne Damacije zatražio da odmah povuku i ukinu sve mjere koje su prema njima primijenili kako bi oni mogli mirno nastaviti s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima i u nepromijenjenim uvjetima.
U protivnom HND æe pokrenuti sve druge mehanizme koji nam stoje na raspolaganju kako bismo zaštitili prava i integritet Æiæe Senjanoviæa, Damira Petranoviæa, Srðana Kaiæa i Damira Šarca kao i drugih kolega koji se eventualno suoèe sa sliènim problemom.

Luko Brailo, potpredsjednik
Mislav Bago, potpredsjednik
 

Na znanje:
Jurici Malèiæu, puèkom pravobranitelju Republike Hrvatske
Vincentu Degertu, šefu Delegacije Europske komisije u RH
Nenadu Staziæu, predsjedniku saborskog Odbora za informiranje,
informatizaciju i medije
Aidanu Whiteu, glavnom tajniku Meðunarodne novinarske federacije
  

Povratak

AKTUALNO