hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Mirno, uz monolog predsjednice

02.02.2003.

ZAGREB — Suprotno nekim drugaèijim oèekivanjima, godišnja skupština Hrvatskog centra PEN—a protekla je u subotu bez nekih žustrih rasprava, uz, pretežno, monolog predsjednice dr. Sibile Petlevski. Prilièno je podrobno nabrojila aktivnosti zabilježene u prošloj godini i isto je tako naznaèila program rada za 2003. godinu. Na skupštini su za nove èlanove PEN—a primljeni Sead Begoviæ, Gordana Beniæ, Vojo Šindoliæ i Boris Vrga. Prilikom iznošenja kandidatura, spomenuto je, meðu ostalim, da je Gordana Beniæ, novinarka Slobodne Dalmacije, objavila do sada pet pjesnièkih zbirki, a za pjesnika i prevoditelja Voju Šindoliæa, koji djeluje u Dubrovniku, reèeno je da je objavio sedam zbirki pjesama, te da su njegove pjesme prevoðene na više stranih jezika.
Prikazujuæi prošlogodišnju aktivnost Hrvatskog centra PEN—a, Sibila Petlevski je spomenula neke znaèajne posjete stranih pisaca Hrvatskoj, te nastupe hrvatskih pjesnika na više osmišljenih èitanja poezije u zagrebaèkom B.P. klubu, u okupljalištu Moèvare, na nekim mjestima u Puli i drugdje. Pokrenuta je i tribina Iz prve ruke, na kojoj se piscima pružila prilika da èitaju svoje neobjavljene prozne rukopise. Zapažen je i doprinos Centra senzibiliziranju hrvatske javnosti za probleme književnièke struke.
Hrvatski je centar PEN—a, kazala je predsjednica, prosvjedovao protiv nekih dogaðanja vezanih uz objavljivanje policijskih dosjea, digao je svoj glas i protiv minoriziranja stradavanja u kaznionicama za vrijeme komunizma, suprotstavio se represijama prema listu Feral Tribune itd. U ožujku prošle godine Centar se ukljuèio i u mirovnu akciju za obustavljanje neprijateljstava izmeðu Palestinaca i Izraelaca. Takoðer je izrazio zabrinutost zbog namjeravanih zahvata u splitskoj luci. Ipak, meðu najznaèajnije aktivnosti ide meðunarodno okupljanje u Puli, gdje je širom otvorena moguænost za bolju suradnju s drugim zemljama. Uspostavljena je i prilièno dobra suradnja s drugim organizacijama sliènog profila u Hrvatskoj.
Sve bi se to — prema onomu što je iznijela predsjednica Sibila Petlevski — imalo nastaviti i u ovoj godini: organiziranje tribina, pjesnièkih nastupa, pojedinaènih gostovanja znanstvenika i književnika iz inozemstva itd. Najavljeno je i raspravljanje o problemima nacionalnih manjina, ali na neutralnim terenima; o koruškoj bi se manjini, primjerice, moglo raspravljati u Hrvatskoj. Predloženo je i pokretanje elektronièkog èasopisa. Pored toga, najavljena je i vjerojatnost za dobivanje prostora u Zagrebu, kako bi Centar mogao još uspješnije djelovati. Dobio je podršku prijedlog predsjednice da se uz Hrvatski centar PEN—a stvori popratna udruga, no ostalo je sporno hoæe li se ona zvati Forum ili Prijatelji PEN—a.
Na prijedlog Tonka Maroeviæa sa skupštine je javnosti upuæena zabrinutost èlanova PEN—a zbog ugroženosti spomenika kulture u Dubrovniku. Izražena je zabrinutost i zbog ukidanja kulturnog priloga Obzor u Veèernjem listu, do èega je došlo nakon što su te novine preuzeli Austrijanci, pa je Branimir Donat upozorio da bi se nešto slièno moglo dogoditi i s kulturnim prilogom u Slobodnoj Dalmaciji, ako bi i te novine došle u iste ruke. Zakljuèeno je da se izraz zabrinutosti uputi hrvatskoj javnosti, ali i austrijskom centru PEN—a. Ante Zemljar je na skupštini ukazao na moguænost okupljanja na prostorima Golog otoka.

Josip ŠMIDT

Povratak

AKTUALNO