hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

28.03.2003.
Unesco: Poštujte prava novinara i slobodni protok informacija

Pariz, 27. ožujka - Generalni direktor Unesca Koichiro Matsuura poziva sve strane ukljuèene u rat u Iraku da poštuju prava novinara.

... više ...


27.03.2003.
Japansko izdanje Newsweeka donijelo opširnu reportažu o Dubrovniku

DUBROVNIK, 21. listopada - Uglednim svjetskim magazinima, koji su u zadnje vrijeme svoje stranice i naslovnice posvetili Hrvatskoj i Dubrovniku, pridružio se i Newsweek, jedan od najpoznatijih svjetskih magazina koji se prodaje u višemilijunskoj nakladi

... više ...


27.03.2003.
Latin: Hvala velikanima negdašnje televizije

Znakovito je bilo vidjeti glavnu urednicu Ulagu-Valiæ kako se jedva suzdržavala da ne prasne u smijeh za vrijeme Galiæeva govora i hvalospjeva upuæenih na Latinov raèun

... više ...


27.03.2003.
Vidoviæ zna s medijima

Od ministara s kojima sam radio, istaknuo bih ministra rada i socijalne skrbi Vidoviæa, koji je vrlo uvjerljiv komunikator i potpuno razumije ulogu i znaèenje medija. Takoðer bih spomenuo ministre �aèiæa i Luèina

... više ...


27.03.2003.
Sliškova udovica ne pristaje na pomirbu s novinarom Globusa

ZAGREB, 20. listopada - Pokušaj mirenja izmeðu udovice Vjeke Sliška Danijele Golemoviæ i novinara Globusa, Gordana Maliæa je propao, jer je odvjetnica Danijele Golemoviæ izjavila da njezina stranka ne želi pomiriti ni pod kojim okolnostima, veæ ž

... više ...


27.03.2003.
Plastiènim pištoljem prema èuvarima Mesiæa i Raèana?

Dok ravnatelj policije Ranko Ostojiæ tvrdi, a Zrinka Bardiæ potvrðuje da su novinari imali plastièni pištolj, u tjedniku priznaju novinarsku akciju, ali kategorièki odbacuju prièu o pištolju

... više ...


27.03.2003.
"Ja nisam Amerikanac"

U Bagdadu smo imali nesreæu da dobijemo pratitelja koji je fanatièno shvatio svoj posao. Zahtijevao je da èak i spava s nama u sobi, a satelitski telefon, koji nam je zapravo bio jedina veza sa svijetom, nosio je sa sobom kuæi - U iraèkom Ministarstvu informiranja sreli smo visokog dužnosnika koji je s nama odmah poèeo razgovarati na hrvatskom jeziku - Ljudi u Bagdadu dijele strance na Amerikance i Britance, i na sve ostale. Kada sam došao u Bagdad, prva reèenicu koju sam nauèio na arapskom jeziku   bila je: “Ja nisam Amerikanac"

Razgovrao: Predrag Pepiæ

... više ...


27.03.2003.
Postalo je previše napeto

Animozitet izmeðu urednika i novinara bio je povod za ostavku Roška, koju je ravnatelj HTV-a Vanja Sutliæ promptno prihvatio. Nikakva tajna nije ni to da je profesionalna komunikacija izmeðu Roška i Nikole Kristiæa, urednika Informativnog programa, tekla preko treæih lica, te da je Roško tri puta bio prijavljivan Etièkom povjerenstvu, no Krstiæ tvrdi kako ga nikada nije prijavio

... više ...


27.03.2003.
Iz inata otela fotoaparat

U meni se javio inat i ja sam kameru odnijela kuæi, ali naglašavam da mi nije bila namjera uzeti ju, veæ samo izvuæi snimke na kojima se vidi naša obitelj. U pratnji policajaca vratila sam nešto kasnije kameru i tada ugledala Željka Šopa sa zamotanim rukama – svjedoèila je supruga Sonja Crniæ

... više ...


27.03.2003.
»Skakavcem« na novinara Matu Bašiæa

 

Svjedok Admir Gadafi, koji je bio u društvu napadaèa, rekao je kako su obojica bili pijani jer su slavili upis na fakultet

... više ...


26.03.2003.
Ezio Mestrovich

U ponedjeljak nas je zauvijek napustio naš sugraðanin i novinar koji je svojim radom oznaèio povijest lista »La Voce del Popolo« i talijanske manjine u Rijeci. Iako se tvrdoglavo i hrabro borio, Ezio Mestrovich nije uspio pobijediti bolest, koja ga je posljednjih godina prisilila na povlaèenje iz društvenog života

... više ...


26.03.2003.
Neistine iz Ministarstva vanjskih poslova: novinar je sve toèno napisao

 

V.d. glasnogovornika MVP-a Žarko Plevnik na grub naèin napada novinara Novog lista zbog navodnih »neistina« i »insinuacija«, »sugeriranja« i »potpune laži«, a takav ton i naèin reagiranja sebi nikako ne bi smio dozvoliti jedan diplomat, ako je školovan

... više ...


25.03.2003.
Vesna Pusiæ pismeno opravdala svoj izostanak

ZAGREB, 20. listopada - »Sjeæam se intervjua koji sam telefonskim putem napravio s Vesnom Pusiæ« izjavio je novinar Goran Flauder u petak na Opæinskom sudu tijekom sudskog postupka u kojem je umirovljeni general Janko Bobetko tužio glavnog urednika

... više ...


25.03.2003.
Ivan Sertiæ potražuje 150.000 kuna zbog narušenog ugleda

ZAGREB, 20. listopada - Davanjem iskaza novinarke Jutarnjeg lista Tine Å tambuk u utorak je na Opæinskom sudu nastavljen postupak u kojem je Ivan Sertiæ tužio Europapress holding.

... više ...


25.03.2003.
Vraæam se po djevojku!

"Strah me je zbog moje djevojke Darije Aslamove koja se još uvijek nalazi u Bagdadu. Ako se ona ne uspije izvuæi iz Bagdada, ja se vraæam tamo. Na bilo koji naèin. Dobio sam informaciju da æu biti likvidiran ako se ponovno pojavim u Bagdadu, ali Darija je vrijedna tog rizika", kazao je Valdec

... više ...


25.03.2003.
Petraè opravdao izostanak

Zagreb - Iako se èinilo da je sudski spor izmeðu kontroverznog poduzetnika Hrvoja Petraèa i HRT-ove novinarke Ivane Petroviæ obustavljen, došlo je do preokreta.

... više ...


24.03.2003.
Sa Ã?ehokom su iskrivili stvarnost

Piše: BRANKO VUKÅ IÃ?

U skandalu koji se dogodio nakon živopisne sjednice Sabora na kojoj se raspravljalo o programu HTV-a, a trebalo je, po dnevnom redu, o poslovanju i razlozima zbog kojih kasni novi ustroj na Prisavlju, jasne su kao dan dv

... više ...


24.03.2003.
Jasna Ulaga-Valiæ i Mirko Galiæ ponovno u sukobu

* Etièkom povjerenstvu stigle su dvije prijave - glavne urednice protiv novinara Joze Kapoviæa i njegova protiv Jasne Ulage-Valiæ, Nikole Kristiæa, Olivera Dražiæa i Katje Kušec
* Mirko Galiæ i sam je nezadovoljan Kapoviæevim prilogom

... više ...


24.03.2003.
Zar su novinari doista najveæi neprijatelji domaæega turizma?

Jesu li za naše turistièko danas i sutra opasniji medijski komentari koje »konkurencija koristi za svoje svrhe« ili poslovièni organizacijski propusti naše operative ili, recimo, okivanje turizma - betonom?

Piše: PERO GABRIÃ?

... više ...


24.03.2003.
Objavljivanje identiteta šteti i osumnjièenima i medijima

ZAGREB, 19. listopada - Vijeæe za medije Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava upozorilo je u nedjelju da objavljivanjem identiteta osumnjièenih prije nego što se utvrdi njihova krivica, mediji krše njihova ljudska prava, èesto im nanoseæi n

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO