hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

05.10.2002.
Vani se za takve izjave dobiva - otkaz

 Dokument, u novinarskim kuloarima veæ prozvan "Bijela knjiga", s popisom izjava zaposlenika HTV-a i nekih èlanova Vijeæa HRT-a koje su izreèene u proteklih godinu dana, a po mišljenju Upravnog vijeæa HRT-a štete Prisavlju - ne bi trebao biti konaèan.

... više ...


05.10.2002.
Merèep: »Na Goli otok slao bih lopove, a ne novinare«

Posebno mi je teško palo da sam »fašist«, izjavio je u petak na Opæinskom sudu predsjednik UHDDR-e Tomislav Merèep / Neki ljudi iz Zagreba htjeli su opljaèkati vukovarsko podruèje, a »uz mene to nisu mogli i zato su me maknuli«

... više ...


05.10.2002.
Partijska odluka – bolje štampu strancima nego opoziciji

Maðarska radnièka partija u predizborno vrijeme, svjesna da gubi vlast, sama je strancima prodala veæinu listova. Tako je Axel Springer u to vrijeme kupio èak šest županijskih dnevnih listova, danas ih veæ ima devet. Westdeutsche Allgemeine Zeitung ima ih pet, Funck Verlag und Druckerei tri, dok je jedan list u vlasništvu Associated Newspapersa. Prihod od prodaje nije otišao u državnu veæ u partijsku kasu

Iz Budimpešte
Nevenka HORVAT

... više ...


04.10.2002.
Vijeæe HRT-a protiv razdvajanja radija i televizije

ZAGREB – Vijeæe HRT-a predložit æe Ministarstvu kulture da se u nacrt izmjena zakona o HRT-u ne uvrštava odredba o razdvajanju Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, zakljuèeno je na juèerašnjoj sjednici Vijeæa, a prijedlog za takav zakljuèak dao je Vladimir Paar, obrazlažuæi to èinjenicom da samo jedna europska zemlja ima razdvojena ta dva sustava.

... više ...


04.10.2002.
I Ulaga priprema »Bijelu knjigu«

ZAGREB – Juèerašnji napis u našem listu o »Bijeloj knjizi« HTV-a, ravnatelj HRT-a Mirko Galiæ kazao nam je da se ne radi o konaènom dokumentu, veæ o radnom materijalu koji je poslan na više adresa u kuæi, pa i uredništvu. Tek nakon primjedbi konaèan æe se materijal uputiti Upravnom vijeæu, kaže Galiæ, dodajuæi kako i glavna urednica može priložiti popis izjava za koje smatra da su štetne za kuæu. Upravo to glavna urednica Jasna Ulaga Valiæ i radi, što nam je i sama potvrdila.
    – Krešimir Macan je selektivno navodio samo kompromitirajuæe izjave za upravu, ali ne i one kojima su napadani programski ljudi. Programsko vodstvo æe Upravnom vijeæu pripremiti cjelovit pregled spornih izjava, kaže Ulaga Valiæ.

... više ...


04.10.2002.
Sanja Kos imenovana predstojnicom Vladina ureda za odnose s javnošæu

ZAGREB, 3. listopada - Na Vladinoj zatvorenoj sjednici u èetvrtak Aleksandra Kolariæ razriješena je, na svoj zahtjev, dužnosti predstojnice Vladina ureda za odnose s javnošæu, a na tu je dužnost imenovana Sanja Kos, priopæeno je iz Vlade.

... više ...


04.10.2002.
Novinari i miris rata

Piše: JURICA KÖRBLER
Novinari obièno prvi »namirišu« rat. Kada snažno »naoružane« novinarske ekipe s televizijskim kamerama, teleobjektivima i svom prateæom opremom masovno krenu u jednu regiju, odluèivši tamo i ostati »dok se nešto ne dogodi«, obièno se »to nešto« i dogodi.

... više ...


04.10.2002.
Poslije Šuvara Macan

Piše: BRANKO VUKŠIÆ
Ako ste pomislili da su »bijele knjige« prošlost, prevarili ste se. Ako pak ste sto posto uvjereni kako danas u Hrvatskoj Stipe Šuvar nije nikom uzor, promašili ste, kako ono reèe Špiro Guberina velikom glumcu Fabijanu Šovagoviæu, i èin i predstavu.

... više ...


04.10.2002.
Popisane izjave koje štete HRT-u

"Pregled spornih izjava o HRT-u djelatnika HRT-a te èlanova Upravnog vijeæa i Vijeæa HRT-a" naziv je dokumenta što bi ga uskoro trebalo dobiti Upravno vijeæe HRT-a, a u njemu su navedene izjave objavljene u pisanim medijima u razdoblju od 1. rujna prošle do 13. rujna ove godine.

... više ...


04.10.2002.
Zabrinjavajuæa je Macanova osobna umiješanost

Macan je izradio pregled spornih izjava o HRT-u navodeæi selektivno samo izjave koje su pretežno kompromitirale Upravu, a gotovo niti jednu kojom su napadani programski ljudi. Stoga æe programsko vodstvo Upravnom vijeæu HRT-a pripremiti cjelovit pregled spornih izjava kojima su neki zaposlenici blatili program i novo uredništvo...

... više ...


03.10.2002.
Je li Mesiæ kao svjedok mogao bolje?

Kaliniæ: To je obièan talk-show i u ovom trenutku Miloševiæ vodi / Pusiæ: Mesiæ izgleda kao èovjek koji govori potpunu istinu / Kajin: Iako lošeg nastupa, Mesiæ je u delikatnoj situaciji, jer treba braniti pozicije Republike Hrvatske / Kramariæ: Predsjednik se dobro snalazi i argumentirano odgovara / Godek: Miloševiæ nièim nije trijumfirao / Sanader: Bilo bi bolje da Mesiæ nije svjedoèio u Haagu / Budiša: Mesiæ dobro poznaje Miloševiæa i njegovo je svjedoèenje moralo biti mnogo solidnije / Škare Ožbolt: Oèekivala sam bolji

... više ...


03.10.2002.
Macan napravio »Bijelu knjigu« izjava zaposlenika koje štete kuæi

Ovaj èin razbjesnio je Jasnu Ulaga–Valiæ zbog èega je ona, drugi put od kada je izabrana za glavnu urednicu od ravnatelja Galiæa pismeno zahtijevala Macanovu smjenu

... više ...


03.10.2002.
U novinarstvu i kritici nema navijanja

Neka bolja kazališta u svijetu imaju svoje biltene, a u njima svoje kritike mogu pisati i plaæeni »kuæni« kritièari. Za privatne potrebe, ako baš hoæe, i HNK Ivana pl. Zajca može naruèiti svog privatnog kritièara i novinara

... više ...


03.10.2002.
Jasni Babiæ sudska opomena

ZAGREB, 2. listopada - Nepravomoænom je presudom vijeæa Opæinskog suda kojim je predsjedao sudac Zorislav Kaleb u srijedu novinarki Nacionala Jasni Babiæ izreèena sudska opomena zbog klevete objavljene u Nacionalu 21. listopada 1998. godine.

... više ...


03.10.2002.
Jasna nema ni snage ni znanja

Neèije iskustvo i znanje mogu samo pomoæi mladim ljudima, osim ako ti mladi ljudi nisu bahati. A najgori su bahati neznalice - Postoje inicijative komercijalnih televizija da se HTV-u dopusti samo èetiri minute reklama na sat programa. To je pokušaj da se osakati nacionalna televizija i da glavnina marketinškog novca ode u ruke vlasnika komercijalnih televizija - Nama se dogodilo da Upravno vijeæe preuzima ulogu kolektivnoga generalnog direktora, a Vijeæe HRT-a preuzima ulogu kolektivnoga glavnog urednika - Imam dojam da je Vijeæe HRT-a namjerno izabralo najlošijega kandidata za glavnog urednika

... više ...


03.10.2002.
Vlasnik, to sam ja

Nova TV je, vjerojatno, jedinstven sluèaj u svijetu, jer ta tvrtka istodobno ima dva direktora, dva nadzorna odbora, a kada bi se vjerovalo na rijeè zainteresiranim stranama, ispalo bi da Nova TV u postocima ima više dionica nego što je svojedobno Miloševiæ znao dobiti glasova na izborima. Obje zainteresirane strane, naime, tvrde da posjeduju oko 75 posto dionica, dok preostalih 25 posto dionica velikodušno prepuštaju svojim protivnicima

... više ...


02.10.2002.
Glumci i umjetnièko vodstvo Kazališta nezadovoljni pisanjem »Novoga lista« o njihovim predstavama

Èlanovi ansambla predstave »Muškardin« poruèili putem svog glasnogovornika Damira Orliæa da u prisustvu novinarke Kim Cuculiæ ne žele davati nikakve izjave o predstavi navodeæi kao razlog navodno »neobjektivan i zlonamjeran stav koji ona u posljednje vrijeme zauzima prema Hrvatskoj drami«. Zlatko Sviben: Domaæi bi kritièari trebali navijati za svoje kazalište

... više ...


02.10.2002.
Sanja Kos umjesto Aleksandre Kolariæ

ZAGREB – Vlada æe u èetvrtak imenovati Sanju Kos za novu predstojnicu Ureda za odnose s javnošæu, umjesto Aleksandre Kolariæ koja je ljetos najavila odlazak s te dužnosti, doznaje naš list iz više izvora. Sanja Kos trenutaèno je savjetnica u Direkciji korporativnih komunikacija Zagrebaèke banke, a profesionalnu karijeru zapoèela je kao novinarka u listu "Vjesnik", gdje je radila do sredine devedesetih godina.
B. Po.

... više ...


02.10.2002.
Po stoljetnom se kalendaru ravnaju

Piše: BRANKO VUKŠIÆ

Od hrvatskih politièara lošiji osjeæaj za tajming imaju jedino novinari HTV-a. Da nije tako, bi li okrugli stol o HIV-pozitivnoj prvašici Eli HTV organizirao s gotovo mjesec dana zakašnjenja, a sluèaj Bobetko tjednima zaobilazio u velikom krugu? Na žalost, i britak, konstruktivan te odlièno pripremljen Robert Zuber, zbog male je Ele i meðimurskih Roma secirao ministra Vladimira Strugara na OTV-u sa - za elektronski medij - nevjerojatnom povijesnom distancom.

... više ...


02.10.2002.
Neuspjela pomirba novinarke i suca

ZAGREB, 1. listopada - Drugi pokušaj mirenja u sudskom sporu izmeðu Vjesnikove novinarke Biljane Bašiæ i suca bjelovarskoga Županijskog suda i ujedno predsjednika Udruge hrvatskih sudaca, Vladimira Gredelja, u utorak na Opæinskom sudu u Zagrebu nije uspio.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO