hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 2347

Izvršni odbor ogranka slobodnih novinara Hrvatskog novinarskog društva zahtijeva od Vlade Republike Hrvatske da odmah iz saborske procedure povuèe prijedlog Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja. Pod krinkom brige za položaj nezaposlenih honoraraca i borbe protiv rada na crno, predlaže se diskriminacija slobodnih novinara u odnosu na ostale kategorije autora slobodnih zanimanja. Jedini cilj predloženog Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja jest punjenje državnog proraèuna na raèun ionako teškog položaja svih autora slobodnih zanimanja i nezaposlenih honoraraca, jer bi se nameti na autorske honorare trebali poveæati 113 posto, èime bi Hrvatska postala zemlja s najveæim poreznim optereæenjem autorskog rada na svijetu.

Predložena osnovica za naplatu doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za slobodne novinare dvostruko je veæa nego za ostale kategorije autora slobodnih zanimanja. Zauzvrat za dvostruko veæe doprinose slobodnim novinarima se nude višestruko manja prava, samo mirovinski staž bez prava iz invalidskog osiguranja i ozljeda na poslu, te profesionalnih bolesti. Prijedlog Vlade o doprinosima za obvezna osiguranja polazi od pogrešne pretpostavke da æe isplatitelji poveæati bruto iznose autorskih honorara. Suprotno tome, kao i uvijek dosad, isplatitelji æe smanjiti opseg honorarne suradnje i(li) cijenu autorskog rada razmjerno predloženom poveæanju nameta na autorske honorare. Tako pojaèana porezna presija neæe poveæati broj stalno zaposlenih novinara, a smanjit æe broj honorarnih suradnika.

Ako Vlada ne odustane od svojih prijedloga, pozivamo zastupnike Hrvatskog sabora da ne usvoje predloženi zakon o doprinosima za obvezna osiguranja. U suprotnom, bit æemo prisiljeni svoja prava zaštititi kod nadležnih sudova, ukljuèivo i ustavnom tužbom. Vladu pozivamo da prekine porezno diskriminiranje slobodnih novinara i prihvati prijedloge HND-a da zajednièki osmislimo i predložimo poticajne mjere za razvoj financijski neovisnoga slobodnog novinarstva, kao i rješenja pravnog, poreznog i socijalnog položaja nezaposlenih honoraraca.

 

U Zagrebu, 15. svibnja 2002.

 

Dragutin Luèiæ

Predsjednik HND

Ivica Grèar

Predsjednik ogranka slobodnih novinara HND  

... više ...


Prijave za godišnju Meðunarodnu nagradu za istraživaèko izvještavanje, koju dodjeljuje ICIJ (International Consortium of Investigative Journalism) u   iznosu od 20.000 USD, te za sve finaliste u iznosu od 1.000 USD, moraju biti predane najkasnije do 15. srpnja 2002. (poštanski žig 15. srpnja2002.).

Ta nagrada želi potaknuti, nagraditi i odati poštovanje meðunarodnim naporima u sferi istraživaèkog izvještavanja.

Pozivamo da se prijave novinari neovisno o vrsti medija i zemlji iz koje dolaze. Radovi se moraju odnositi na izvještaje iz najmanje dvije zemlje, a moraju biti objavljeni izmeðu 1. lipnja 2001. i 1. lipnja 2002. godine.

Za sve detaljnije informacije vidjeti www.icij.org ili nazvati 00 1 202 466 13 00.

... više ...


... više ...


Global journalists today called for the Polish authorities to withdraw actions against the majority owners of a leading daily newspaper Rzeczpospolita, which they claim is the battle ground in a struggle between state and private interests for editorial control.

The International Federation of Journalists and the European Federation of Journalists has also warned the Polish authorities that they face a serious confrontation with media professionals over two draft laws covering broadcasting and journalists rights.  

“There is a growing crisis of confidence of media policy in Poland,” said Aidan White, IFJ and EFJ General Secretary, “the Rzeczpospolita case reflects widespread concern that the government is trying to exercise undue influence on media.”

The IFJ is joining other international media professional groups at a meeting in Warsaw tomorrow to express solidarity with journalists and management at the daily
which is 51 per cent owned by the Norwegian media company Orkla with a further 49 per cent held by a state-holding company PPW. Three members of the board have had their passports confiscated amidst unsubstantiated claims of violations of fiscal law.

“This case raises a profound fear that the Polish government is engaged in a struggle for control of a leading daily while at the same time drafting new and controversial laws that may limit media freedom and journalistic independence,” said Aidan White.

Journalists are particularly concerned about the contents of a draft law on the Profession of Journalist, which they say is potentially dangerous for press freedom. “We wonder whether such a law should exist at all,” says the IFJ. Another law covering broadcasting, which is now before Parliament, does not create a proper balance between private and public interests.

“There is a serious perception of crisis in media regulation in Poland and this must be addressed now,” says the IFJ “The authorities can make a start by withdrawing the actions against the management of Rzeczpospolita.”

Further information: 0032 2 232 2200
The IFJ is the world largest organisation of journalists with more than 500,000 members in more than 100 countries.

... više ...


Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 3. svibanj Danom slobode novinarstva. To je datum kad se podsjeæamo na temeljna naèela slobode štampe. A upravo danas ovo podsjeæanje ima posebnu težinu. Poznata maksima meðu novinarima cijelog svijeta da nema slobode medija ako novinari žive u uvjetima korupcije, siromaštva i straha, kao da ove godine posebno zadobiva na istinitosti. Kako kod nas tako i u svijetu. Ove su godine novinari, naime, bili u bitci na dva fronta - na prvoj crti borbe za svoju sigurnost i u sred poprišta bitke za socijalnu pravdu. Bitku za sigurnost novinara nametnuo je, dakako, rastuæi terorizam u svijetu. Novinari su stradavali u mnogim regionalnim sukobima. U 38 zemalja svijeta ove godine, da podsjetimo još jednopm, ubijena su èak 103 novinara. Mnogi su poginuli u ratnim zonama, ali neki su i muèki i brutalno ubijeni i u tzv. pozadini. Kao na primjer Daniel Pearl u Pakistanu, Martin O'Hagan u Irskoj i Mario Coelho u Brazilu. A, najnoviji krvavi dogaðaji na Srednjem istoku pokazuju da su novinari i dalje èesta meta svih militaristièkih intervencija. Istovremeno globalizacija i kreiranje globalne mreže vode prema sve veæoj koncentraciji medija, a to pak dovodi do novih napada na radnièka i samim time na novinarska prava a sve to u uvjetima opasne prožetosti medijskih i politièkih interesa. Najnakaznije lice ta tendencija pokazuje u Italiji, gdje je premijer države istovremeno vlasnik i najveæeg paketa medijskih dionica. No, transparentnost vlasništva medija i u Hrvatskoj tek treba do kraja i zakonski utvrditi. Bez obzira što se u svim dijelovima svijeta javlja ta tajkunska koncentracija vlasništva koja ozbiljno ugrožava sigurnost novinara, kako pogledu zapošljavanja tako i u pogledu njihovih ljudskih i profesionalnih prava, to ne znaèi da se hrvatski novinari ne trebaju specifièno oduprijeti tom negativnom svjetskom trendu. IFJ tako i ove godine poziva sve novinarske sindikate i društva da Dan slobode medija iskoriste kako bi upozorili na te dvije opasnosti po buduænost novinarstva - na opasnost od vlasnika medija koji su izgubili iz vida istinske vrijednosti novinarstva i na opasnost po život kojoj su toliki novinari izloženi radeæi svoj posao. To isto HND naglašava i svom cjelokupnom èlanstvu poruèujuæi da æe hrvatski novinari biti i dalje, kako u svijetu se to kaže, psi èuvari demokracije, ali i da æe u ovom društvu poraditi, koliko je to god moguæe, na medijskoj legislativi kako bi smisao i uèinkovitost demokracije bila svima dostupna. Za Hrvatsko novinarsko društvo Dragutin Luèiæ Luce

... više ...


Na sastanku predstavnika komercijalnih TV i radio postaja održanom u Zagrebu, 14.02.2001. godine razmatrana je problematika vezana uz naknade HUZIP-u i ZAMP-u na ime autorskih prava za izvoðenje glazbenih djela. Predstavnici koncesionara usuglasili su slijedeæe: 1. Zakljuèeno je da se zatraži da se postojeæi Pravilnik o naknadama za javnu izvedbu glazbenih djela prilagodi realnim financijskim moguænostima koncesionara i medijskog tržišta uopæe. 2. Traži se žurni sastanak s predstavnicima HUZIP-a i ZAMP-a na kojem æe se pokušati iznaæi rješenje za dosadašnje obveze, obzirom da su iste enormno visoke i predstavljaju prijetnju gašenja veæine koncesionara. 3. Traži se potpuna transparentnost djelovanja HUZIP-a i ZAMP-a sa stanovišta kriterija za odreðivanje visina naknada. 4. Traži se da se Pravilnik o naknadama prilagodi europskim kriterijima kojima bi se osiguralo pravièno plaæanje naknade s aspekta stvarno emitiranog programa, a ne paušalnih procjena. 5. S ovim zakljuècima upoznat æe se Vijeæe za radio i televiziju. Imajuæi u vidu èinjenicu da u dvije protekle godine ni jedna komercijalna postaja nije uspjela riješiti problem HUZIP-a i ZAMP-a, traži se da se kriterij obraèuna naknade za HUZIP i ZAMP ne postavlja kao uvjet pri odluèivanju o obnovi koncesija. 6. Ukoliko se do 01.03.2001. godine ne postigne dogovor s predstavnicima HUZIP-a i ZAMP-a po ovim zahtjevima, koncesionari æe s istim datumom obustaviti emitiranje domaæih glazbenih djela, kako bi ukazali na neodrživost postojeæih visina naknada. 7. Zbog veæ iskazanog nezadovoljstva i drugih udruga i poslodavaca po pitanju postojeæih odredbi Zakona o autorskim pravima i Pravilnika o naknadama, isti se pozivaju da se prikljuèe inicijativi. 8. Zakljuèeno je da æe se za rješavanje problematike naknade za izvoðenje glazbenih djela angažirati odvjetnièki ured koji æe zajednièki zastupati sve zainteresirane koncesionare i udruge. U cilju realizacije ovih zakljuèaka, imenovan je Odbor u sastavu : Drago Veselèiæ (TV Vinkovci) Marjan Varoviæ (Varaždinska TV) Damir Vujinoviæ (OTV) Zakljuèke podržali : ATV, Split TV Vinkovci Varaždinska TV TV Èakovec OTV, Zagreb STV, Osijek TV Nova, Pula Ri TV, Rijeka NIT, Pazin Kanal Ri, Rijeka Gradska TV, Zadar TV Moslavina, Kutina i Radio 101, Zagreb u ime Udruge nezavisnih radio postaja

... više ...


Jasno pravno ureðenje pojma povjerljivih podataka i dokumenata i postupanja s njima, djelotvorna zaštita privatnosti i osigurano pravo javnosti na uvid u službene informacije javnih tijela – èime se omoguæuje neposredan uvid javnosti u rad tih tijela – danas se smatraju važnom znaèajkom demokratskog društva i obvezom države prema njezinim graðanima. Naèin na koji su ta pitanja pravno i stvarno ureðena, neposredno se tièe ne samo onih koji su odgovorni za upravljanje dokumentacijom koja sadrži takve podatke i informacije, nego i svakog pojedinca, javnosti u cjelini te svakoga tko u obavljanju svojih profesionalnih zadataka dolazi u dodir s tim podacima. Stoga želimo razmotriti postojeæe pravno ureðenje zaštite i pristupa povjerljivim i službenim informacijama u Republici Hrvatskoj, potrebe i moguænosti za njegovu prilagodbu odgovarajuæim preporukama Vijeæa Europe i propisima i praksi u zemljama Europske Unije. Ovom prigodom Hrvatski državni arhiv objavio je u prijevodu nekoliko dokumenata Vijeæa Europe koji sadrže smjernice u svezi sa zaštitom i pristupom povjerljivim i službenim informacijama. Preporuke Vijeæa Europe o kojima je rijeè, dobrotom HDA, objavljujemo na ovima stranicama u PDF formatu.

... više ...


Povjerenstvo za dodjelu godišnjih nagrada za 2001. godinu radilo je u sastavu: Anðelka Bedrica, pomoænica ministra za zaštitu okoliša, predsjednica povjerenstva Prof.dr. Paula Durbešiæ, Prirodoslovno matematski fakultet Mario Bošnjak, novinar, glavni tajnik HND Tanja Brmbota Devèiæ, novinarka HR Zagreb, predsjednica Zbora Silva Celebrini Tevšiæ, novinarka HR Zagreb Koraljka Eteroviæ, novinarka Komunalni vjesnik Mirjana Klika, zamjenica direktora agencije APO Na natjeèaj za nagrade prispjela su 44 rada podijeljena po medijima u 3 kategorije: tisak, radio i televizija. U konkurenciju za nagradu ušla su 34 rada, 10 nije ispunjavalo uvjete natjeèaja. Za pisane medije, uvjete natjeèaja zadovoljilo je 7 autora sa 15 radova. U kategoriji elektronièkih medija, za radio pristiglo je 5 radova od 5 autora, a za televiziju razmatrano je 14 radova od 13 autora. Povjerenstvo za dodjelu godišnjih nagrada Velebitska degenija, utemeljitelja Zbora novinara za okoliš HND i APO-a, održalo je tri sjednice. Èlanovi Povjerenstva jednoglasno su odluèili da nagradu za pisani tekst dobije Korana Sutliæ za tekst objavljen u Jutarnjem listu 14. srpnja 2001. godine pod naslovom Silovanje krajolika. Obrazloženje: Tekst naslova Silovanje krajolika ukazuje na uzavreli problem uništavanja krajolika divljom i bespravnom izgradnjom koja u Hrvatskoj unatoè svemu uzima sve više maha. Autorica u razgovorima s odabranim struènjacima za podruèje prostornog planiranja i zaštite okoliša ukazuje na potrebu hitnog donošenja zakonske regulative koja bi strogo kažnjavala nasilje nad krajolikom. Zbog nepostojanja jasnih urbanistièkih uvjeta devastirani su mnogi prirodni pejzaži i prostori. Tekst je napisan novinarski profesionalno, relevantnom temom i obradom plijeni pozornost èitatelja. Tim tekstom potvrðen je još jednom negativan utjecaj èovjeka na prirodu i okoliš, ovaj puta uništavajuæi krajobraz i unoseæi neprimjerene graditeljske elemente u hrvatski priobalni prostor. Nagradu za novinarski rad u radijskom mediju dobila je Vedrana Krstiæ Ivaniševiæ reportaža o uzrocima otpora udruga u Splitu i okolici oko odlaganja otpada objavljeno na HR Split, 13. ožujka 2002. Autorica je u petnaestominutnoj radijskoj reportaži ukazala na problem rješavanja starog odlagališta otpada koje godinama izaziva suprotstavljanja struènjaka i negativan stav stanovništva. Ono što se oèekuje od pravog radio novinara, našla se u pravom trenutku na licu mjesta i snimila prepirke struènjaka i prosvjed nevladinih udruga iz kojih je jasno da je dugogodišnje skrivanje problema odlagališta te nepovjerenje lokalnog stanovništva prema nalazima struènjaka stvorilo jak otpor izražen kao sindrom NIMBY (ne u mom dvorištu). Posebnost te kratke radijske reportaže je u dinamici, radiofoniènosti, modernom novinarskom izrazu, ali i izrazito objektivnu pristupu angažiranog novinarstva u zaštiti okoliša. Nagradu za rad u televizijskom mediju dobila je Franka Joviæ za reportažu Spasimo Vrulju objavljeno na HTV u ožujku 2002. Novinarka Franka Joviæ prepoznala je moæ televizijskog medija i ukazala na problem nezakonita posezanja u priobalni krajolik kao i na nedjela pojedinaca kao što je bespravna sjeèa drveæa, izgradnja lokalnog puta do ugostiteljskog objekta i plaže na makarskom primorju. Vrulja je prirodni fenomen do kojeg se dolazilo iskljuèivo morskim putem pa je tako bila zaštiæena od devastacije. Zahvaljujuæi atraktivnom i angažiranom novinarstvu Franke Joviæ reagiralo je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog ureðenja i sucu za prekršaje podnijelo prijave protiv izvoðaèa radova. S takvim pristupom oèekivati je nastavak prièe o Vrulji koji æe, nadamo se, pokazati da je uništen prostor vraæen u prvobitno stanje.

... više ...


Media Release 18 April 2002 Journalists Warn Over Threats to Editorial Freedom As Broadcasting Crisis Deepens in Several Countries Developments in France and Italy, where major public and private broadcasting networks are facing struggles over editorial independence, highlight a growing crisis for broadcast journalists said the International Federation of Journalists and its regional group, the European Federation of Journalists today. "Business and political interests are squeezing the lifeblood out of independent journalism," said Aidan White, General Secretary of the IFJ and EFJ, "and European political leaders must recognise their responsibility to protect journalism from undue interference." Leaders of the EFJ will meet in Brussels at the weekend when they will discuss, among other issues, the stranglehold which Silvio Berlusconi, the Italian Prime Minister now has over the country's public and private television system. Yesterday new directors were appointed to the public service channels of RAI, and this new management structure means that Mr. Berlusconi, a media magnate in his own right, and his political allies will control five of the country's six broadcasting networks. "It is a matter of urgency to resolve the conflict of interest whereby the country's political master also controls most of the broadcast media," said Aidan White, "This continuing conflict threatens editorial independence and democracy." At the same time a conflict broke out in France over the future of Canal Plus. The pay television station that created the biting satirical programme “Les Guignols” has raised concerns about corporate influence in editorial matters. Under the pressure of media tycoon and head of global media corporation Vivendi Universal Jean-Marie Messier, the Council of Administration of Canal Plus has dismissed the network's Chairman Pierre Lescure. Financial imperatives have clearly taken over professionalism and independence. The case is examined today by the broadcasting regulatory body (CSA) and Canal Plus could be subject of sanctions. Several major politicians already condemned the dismissal. "There is a fear that corporate interests are trying here to stifle the independent profile of this station," said White. "We are looking at the implications with our affiliates in France." Similarly, there are also serious threats to editorial independence in Catalonia, where political interference grows within the public broadcaster in view of the upcoming elections. The recent changes of management at TV3 and Catalunya Radio and the attempts of the ruling nationalist party to interfere in news making hint at similar problems we see in France and Italy. The IFJ and EFJ have called on the European Commission to speak out over the developments in Italy and to reinforce its acknowledged commitment to editorial independence. "The silence of the Commission over what is happening in Italy and the new developments in France raise real fears of political complacency in the face of threats to independent broadcasting," said the IFJ. Further Information: + 32 2 235 22 00 http://www.ifj.org and http://www.save-public-broadcasting.org The IFJ represents more than 500,000 journalists in more than 100 countries

... više ...


... više ...


Dear Excellency, The International Federation of Journalists, the world's largest journalists' organisation representing over 500,000 journalists worldwide, is deeply concerned about the fate of ten Eritrean journalists who went on hunger strike on March 31st. According to our information, the journalists have been detained incommunicado without charge or trial since 18 September 2001, when the independent newspapers they work for were shut down by the government. On 31 March 2002 they began a hunger strike, demanding a fair trial before an independent court. Three days later they were taken from the police station where they were held, and nine were moved to undisclosed places of detention, where they are at grave risk of ill-treatment. They were detained because they published articles critical of the government. The Writers in Prison Committee has recorded the names of twenty-five journalists who are either detained and/or presumed missing in Eritrea, the highest total of any nation in Africa. No charges are known to have been filed against any of them. Several journalists have fled the country to avoid arrest. The ten journalists are: Yosef Mohamed Ali, chief editor, Tsigenay Amanuel Asrat, chief editor, Zemen Seyoum Tsehaye, freelance editor/photographer, former director of Eritrean state television Temesgen Gebreyesus, reporter, Keste Debena Mattewos Habteab, editor, Meqaleh Dawit Habtemichael, assistant chief editor, Meqaleh Medhanie Haile, assistant chief editor, Keste Debena Dawit Isaac, reporter, Setit (Swedish citizen) Fessahaye Yohannes ('Joshua'), reporter, Setit Said Abdulkadir, chief editor, Admas We are deeply concerned about their safety and urge you to order the immediate and unconditional release of all independent journalists as a matter of urgency. We also call on you to immediately re-establish freedom of expression in your country. Yours sincerely AIDAN WHITE General Secretary

... više ...


The Peace Institute (Institute for Contemporary Social and Political Studies), Ljubljana, Slovenia, is announcing The Peace Institute Fellowship Program 2002 Application deadline: 23 April 2002 The purpose of the program is to encourage strategic research of current social and political topics in Slovenia, neighboring regions and the European Union, thus contributing to the development of critical and alternative approaches in the process of the transformation of society and social policies. The program is largely aimed at young researchers involved in postgraduate study or post-doctoral programs; it is not intended to fund any level of university study. Applications are invited for the following fields and topics: I. SLOVENIA AND THE EUROPEAN UNION 1. The future of Europe. European Union citizenship. 2. European Union minimum standards policy and its practical implications. 3. The regionalisation of Slovenia during and after accession to the European Union. 4. The presence of Europe in the educational programs in Slovenia. 5. European Union legislation regarding the protection of “marginalised groups", including practical examples. 6. Migration policy of Slovenia and the European Union - comparison of legislation, strategic documents and recommendations (with focus on integration policy). 7. Cultural policies of Slovenia and the European Union – comparison of legislation, strategic documents and recommendations. Language policies of the European Union and Slovenia. II. CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS 8. Existing educational programs on human rights in Slovenia and comparison with international experiences. 9. Slovenia’s policy on the fight against poverty and social exclusion. 10. Legal standards and existing policies (governmental and non-governmental) in the area of combating intolerance on national, European and international levels. 11. Discrimination in application procedures for Slovene citizenship. 12. Models of participation of non-governmental organizations in systemic and strategic decision-making. Comparison of practices in Slovenia and abroad. III. MEDIA 13. Media Policy of the European Union and its significance for the candidate countries (with emphasis on Slovenia). 14. Future of public broadcasting services in Europe (comparison of Slovenia and two other countries). 15. Self-regulation models in journalism and media industry in Europe (comparison of Slovenia and two other countries). 16. Access to public information and denial of the access to secret information – legislation, practice and control (comparison of Slovenia and two other countries). 17. Position, state of development and role of minority media in Europe (comparison of Slovenia and two other countries). Eligibility Applicants must have at least an university degree in social sciences, research experience and must have published in the fields listed above. Applications are encouraged from registered masters or doctoral students, or those who have completed this level of study. With regard to topics listed under points 1, 2, 5, 10, 13, 14, 15, 16, and 17 applications from South East Europe, EU candidate countries and the European Union member states, in addition to those from Slovenia, are welcome. Knowledge of the languages necessary for the implementation of the project is expected. Applicants must submit: 1. Fully completed application form; 2. Research outline with a description of aims, methods and anticipated results (up to 5500 characters); 3. Curriculum Vitae (up to 3600 characters); 4. Bibliography. The Peace Institute may request additional information. Commitments of the Fellow 1. Detailed conceptualization and preparation of the research. Implementation of the research plan, which will be realized under supervision of the Peace Institute; 2. Submission of an interim and final report according to the guidelines of the Peace Institute. The expected final results of the fellowship program are research reports, containing empirical and analytical data on the researched topic, suitable for publishing. Commitments of the Peace Institute The Peace Institute will, in addition to the fellowship, provide the fellow with logistical assistance and mentor support, and assist foreign students in finding sources and contacts during their study visits. Stipend The highest total amount for an individual stipend, including material and, when applicable, travelling expenses, is 5000 US dollars. The stipend will be paid in two instalments – the first instalment upon signing the contract and the second instalment after the final report has been positively graded and approved by the Peace Institute. The duration of the program is six months, from 1 June 2002 to 1 December 2002. Application deadline: 23 April 2002 Short-listed applicants will be notified by 15 May 2002. Application documentation is available on the web site www.mirovni-institut.si. Applications should be sent by e-mail to: sasa.lubej@guest.arnes.si The Peace Institute Fellowship Program 2002 is made possible by the Open Society Institute New York.
>> Prijavni list


... više ...


Prvi put u povijesti nagrade, koja se dodjeljuje od 1917. godine, jedan medij je odnio toliko priznanja, a 8 od ukupno 14 novinarskih nagrada vrti se oko teme '11. rujna'. New York Times je apsolutni pobjednik na polju novinarstva i posebnih izvještaja nakon 11. rujna, komentiraju mediji Pulitzerovu nagradu. Prema mišljenju 77 èlanova struène komisije, specijalni prilog New York Timesa A Nation Challenged najbolje je analizirao stanje države nakon 11. rujna. Nagrada za najbolji aktualni izvještaj otišla je Wall Street Journalu za èlanke o terorirstièkim napadima nakon 11. rujna, dok su nagradu za istraživaèko novinarstvo dobila tri reportera Washington Posta, koji su u nastavcima izvještavali o ubojstvu 229 djece u državnim prihvatilištima i domovima. Nadalje, Barry Bearak iz Timesa je najbolje opisao svakodnevni život u Afganistanu i dobio Pulitzerovu nagradu u kategoriji izvještaja iz inozemstva. Osim toga, Times je odlikovan i u kategorijama struènog novinarstva, komentara, fotografija i istraživanja pozadine. Barry Siegel iz Los Angeles Timesa nagraðen je za portret oca koji je osuðen zbog ubojstva djeteta. Na polju književnosti, Pulitzera je ove godine dobio amerièki pisac Richard Russo za svoj roman "Empire Falls". Najbolju dramu je napisala Suzan-Lori Parks ("Topdog/Underdog"), a najbolju zbirku pjesama Carl Dennis ("Practical Gods"). I za kraj, Pulitzera za glabzu je odnio Henry Brant za kompoziciju "Ice Field", koja je prvi put izvedena u prosicnu 2002. u San Franciscu. P.S. Pulitzerova nagrada ove godine nagraðenima donosi 7500 USD (8549 eura).
Iskon internet

... više ...


1. Temeljem Statuta HND i Pravilnika o novinarskim nagradama, dodijelit æe se sljedeæe nagrade: A. Nagrada za životno djelo OTOKAR KERŠOVANI B. Nagrada NOVINAR GODINE C. Nagrade za najzapaženije novinarske radove MARIJA JURIÆ-ZAGORKA i to: 1) po jedna nagrada za VIJEST-IZVJEŠTAJ za tri medija tisak, radio i televiziju 2) po jedna nagrada za REPORTAŽU za svaki medij 3) po jedna nagrada za INTERVJU za svaki medij 4) po jedna nagrada za KOMENTAR/KOLUMNA za svaki medij 5) po jedna nagrada za ISTRAŽIVAÈKO NOVINARSTVO za svaki medij 6) jedna nagrada za NAJBOLJE UREÐENU RUBRIKU – EMISIJU 7) jedna nagrada za PODLISTAK-PRILOG (emisija) za svaki medij 8) jedna nagrada za novinarsku KARIKATURU-ILUSTRACIJU u tisku D. Nagrada za unapreðivanje novinarskog izraza VESELKO TENŽERA E. Nagrada za snimateljski rad na televiziji ŽARKO KAIÆ F. Nagrada za novinsku fotografiju NIKŠA ANTONINI 2. Pravo kandidiranja za novinarske nagrade imaju svi profesionalni novinari, zatim ogranci, zborovi i županijska vijeæa HND, te sva izborna i radna tijela HND. 3. Rok za prijavu kandidata, predaju radova je 10. svibnja 2002. godine 4. Kandidati i predlagaèi dužni su priložiti radove objavljene u novinama, odnosno kasete snimljenih i objavljenih radijskih i televizijskih priloga i emisija, a fotoreporteri osim dokaza o objavljenoj fotografiji i fotografiju velièine 18x24 cm ili kolor dijapozitiv. 5. Radovi i prijave šalju se na adresu: Hrvatsko novinarsko društvo Natjeèaj za 2001. godinu 10000 Zagreb, Perkovèeva 2

... više ...


... više ...


IFJ Protest As Reporters Are Injured; Israeli Media Ban Promotes “Ignorance, Rumour and Fear”

The International Federation of Journalists today called for Israel to lift its ban on reporters covering the military intervention in the West Bank town of Ramallah, warning that censorship in the conflict will not bring peace “but only lead to more ignorance, rumour and fear.” After a violent weekend in which at least three reporters were injured, a Palestinian radio station was take over and a journalist alleged Israeli troops used him as a “human shield” in a gun battle, the IFJ says media staff are in more danger than ever. “People who speak of democracy and then impose censorship to avoid public scrutiny make a mockery of the language of peace and human rights,” said Aidan White, General Secretary of the IFJ, the world’s largest journalists group, which represents journalists in both the Palestinian and Israeli communities. “The whole world is watching the situation nervously and journalists must be free to report,” said White, “If media are not allowed to work and while rumours circulate of summary executions, mass detentions and other violations of human rights then the suspicion will be that Israel is engaged in a media cover-up.” The IFJ says that both sides in the conflict have made the media a battleground. “We have many reports of indiscipline among Israeli soldiers in dealing with media staff, but poor levels of professionalism in Palestinian media continue to enrage political leaders and add to fears that more attacks on media will follow,” said Aidan White. The IFJ says that a Palestinian freelance cameraman, Carlos Handel, working for Egyptian Nile TV was shot in the mouth on Friday while travelling through an area where Israelis and Palestinians were fighting. He was taken to a hospital in serious condition. A second cameraman, who was also riding in the van, suffered a less serious wound. On Sunday, Anthony Shadid, a Washington-based Boston Globe reporter, was shot in the shoulder while standing in the doorway of a Ramallah shop. Shadid was said to be conscious and in stable condition in a private Arab hospital in Ramallah. The IFJ protest follows the decision by Israel to declare Ramallah a closed military zone and to remove journalists. The Foreign Press Association in Israel also issued a protest, saying media must be allowed to cover a major story. In another incident media reported that a journalist from Dubai TV said that Israeli troops entered a building in which he and some other journalists were working. He said the Israelis searched the journalists and that he himself was then used as a human shield as the Israeli soldiers went from room to room, searching for Palestinians. But the Israelis rebutted the allegation. They said that they escorted the journalist, Maher Shalabi, “outside and to another place as he wished.'' Violence erupted in September 2000, destroying peace negotiations and helping bring the hardline Sharon to power. In the past 18 months, 1,269 people have been killed on the Palestinian side and on 416 on the Israeli side. Four journalists have been killed. The latest Israeli invasion follows a string of Palestinian attacks that killed 30 Israelis over three days. Israeli soldiers are accused by Palestinian of closing down media and preventing circulation of newspapers. Israeli troops entered the offices of the Voice of Palestine radio and forced it to stop broadcasting on Saturday, said Yousef Qazaz, the general manager of the radio. Military sources confirmed the report. Palestinians also accused Israeli forces of capturing a television station in Ramallah and using it to broadcast pornography. A United States consulate employee who was in Ramallah confirmed to reporters that the programs were on the air. The Israeli army said soldiers interrupted the station's broadcasting but had not substituted pornography for the usual programming. “This is a dirty and brutal war in which journalism is a victim,” said Aidan White, “Palestinian media are being prevented from functioning while, at the same time, the less-than-subtle and partisan language of some Palestinian journalism tests the limits of professionalism.” Palestinian gunmen and suicide bombers killed by Israeli forces are called "heroes" even when they were attacking civilians. Footage is often horrifyingly graphic. Mutilated bodies are shown without censorship. Often coverage exhibits "hatefully anti-Israel sentiment." “Media intolerance only makes matters worse,” said Aidan White. The IFJ, which carried out a mission to the region six weeks ago, says that Israel must lift the obstacles to free reporting and end all intimidation of Palestinian journalists and media. “The cycle of censorship and violence must end and professionalism restored on all sides.” Further information: Aidan White (General Secretary) + 32 478 25 86 69 / Sarah de Jong (Human Rights Officer) + 32 497 707 685 The IFJ represents more than 500,000 journalists in 103 countries of the world

... više ...


Otvoren je natjeèaj za novi Fulbrightov istraživaèki program koji obuhvaæa 25 - 30 izuzetnih znanstvenika godišnje. Ove akademske godine (2002/2003) istraživanje je usmjereno na temu "Sukobi razlièitih grupa, narodnosti i kultura". Sve obavijesti možete pogledati na adresi: http://www.iie.org/cies/NCS/

... više ...


... više ...


01.04.2002.
I sitno je bitno

http://www.isitnojebitno.hinet.hr Graðani donose devize u Hrvatsku poštu i Zagrebaèku banku i ostavljaju ih u za to namijenjenim kutijama. Novac iz kutija se sortira i zbraja na kraju akcije u Zagrebaèkoj banci (eventualno na nekom centralnom mjestu uz pokrivenost TV-a). Na završetku akcije Zagrebaèka banka organizira zamjenu valuta u kune koje se doniraju Caritasu. Za potpuni uspjeh akcije, dakle postiæi da što manje novca propadne potrebna je jaka marketinška akcija. Stoga Vas lijepo molimo za bilo kakvu pomoæ s Vaše strane koju možemo dobiti. Obavještavanje Vaših èlanova o humanitarnoj akciji I SITNO JE BITNO i eventualno postavljanje našeg banera na Vašu stranicu bi pridonjelo uspješnosti naše humanitarne akcije. Iskreno bi htjeli èuti bilo kakvu Vašu sugestiju ili prijedlog. Šaljemo Vam u prilogu URL Web stranice i baner humanitarne akcije. http://www.isitnojebitno.hinet.hr Sa poštovanjem, Voditelj akcije Dražen Kapusta tel 098-311-337 tel 379-24-50 fax 379-24-51

... više ...


Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva europskih integracija raspisala je peti natjeèaj za dodjelu 10 stipendija za poslijediplomske europske studije u inozemstvu za akademsku godinu 2002./2003. Kandidati æe se moæi kandidirati za studij iz podruèja europskog prava, ekonomije Europske unije, te iz podruèja multidisciplinarnih europskih studija. Sve dodatne informacije i prijavni obrazac mogu se dobiti u Ministarstvu za europske integracije, Ulica grada Vukovara 62, 10000 Zagreb, na telefon 01/ 4569 341 ili na Internet stranici Ministarstva na adresi: http://www.mei.hr Natjeèaj je objavljen u dnevnom tisku, u utorak, 2. travnja, a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natjeèaja.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
AKTUALNO