hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

... više ...


07.01.2007.
Franjo Butorac direktor Novog lista

Arhiva priopćenja

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 2347

Pišem upravo u listu HND-a da svi mediji budu jezièno bar malo bolji, pa sam pogrešnu zamjenu pridjeva prodoran i probitaèan (uz druge) našla i u VL-u. Moja zamjerka R. C. odnosila se na nerazmjernu pozornost koju pridaje takvim (tj. jeziènim) pogreškama prema drugima (više-manje tehnikalijama). Znam da zastupnièki posao R. C. nije samo lov na pogreške. No na dnu njezine rubrike uvijek piše da poziva èitatelje neka je upozore na pogrešku. Što sam drugo i uèinila nego istaknula pogreške koje prijete da poremete znaèenjska polja hrvatskih rijeèi?!

R. C. se brani i ondje gdje je uopæe ne napadam. Nigdje ju ne proglašavam "nemarnom, pa donekle i lijenom." No ako se ona od toga, nenapadnuta, brani, ne preostaje mi drugo nego ona biblijska: "Ti kaza." Moju višegodišnju jeziènosavjetodavnu djelatnost naziva mojim "poznatim šamaraèkim stilom" (u Rjeèniku hrvatskoga jezika Leksikografskog zavoda i Školske knjige, može vidjeti da šamar upuæuju na bolje zamjene: pljuska, zaušnica, æuška). Istina je da ja šibam ali jeziène pogreške, a nipošto ljude.

Dalje R. C. piše da èita i druge novine, "pa sam tek prije èetiri pet dana u Vjesniku od 19. prosinca proèitala (...) prikaz nove knjige Nives Opaèiæ Hrvatski u zagradama. Inaèe sam njezin fan (obožavateljica)" (i potonji je primjer voda na moj mlin o hrvatskom kao jeziku u zagradama). Nije mi baš jasno kako ste, po vlastitim rijeèima, obožavateljica nekoga tko sve oko sebe "šamara", no u takvu privrženost ne bih dublje ulazila. Drago mi je što ste za moju knjigu èuli, no o njoj ste mogli èitati u vlastitu listu još 21. listopada 2006. Tema o hrvatskom jeziku prostirala se preko dvije stranice.

Upravo je VL (M. Matkoviæ) prvi pisao o mojoj zadnjoj knjizi. A i pogrešno upotrijebljen pridjev probitaèan (umjesto prodoran) nalazi se u istim novinama na iduæoj, 46., stranici! Znam da je teško proèitati u novinama sve, no ima i za to lijeka teèaj brzoga èitanja, koji se na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održava veæ godinama. Da sam na Vašem (radnom) mjestu, taj teèaj ne bih propustila.

Kažete da sam "uvažena lektorica s Filozofskog fakulteta." Usput još jedna (besplatna) škola: u hrvatskom standardnom jeziku bolje je reæi cijenjena, poštovana nego uvažena. Svojedobno sam iznijela istu primjedbu mnogim saborskim dužnosnicima. A evo primjera Vašega neprovjeravanja èinjenica: ja nisam (više) lektorica na Filozofskom fakultetu. U mirovini sam veæ 5. godinu. Lektorica je bilo moje zanimanje (to je ono èime se tko bavi), a zvanje je stupanj što ga èovjek stekne diplomom ili završnom svjedodžbom o školovanju. Dakle, ja sam profesorica, a želite li i više, mr. sc. lingvistike s osobitim obzirom na hrvatski jezik. Kažete da o "svojoj branši" (lektorima) ne govorim ni rijeèi. No samo jedan bibliografski podatak otkrit æe Vam da o "svojoj branši" ne šutim: jedan moj rad upravo se i zove Tekst oèima lektora.

U jednom se nas dvije ipak slažemo: svijet doista neæe propasti zbog pogrešne upotrebe jednoga pridjeva. No ja se ne bavim opæom kataklizmom, nego hrvatskim standardnim jezikom u hrvatskoj državi. A njega dugotrajnom pogrešnom uporabom potkopavaju i naoko male stvari.

... više ...


 NetNovinar-Centar za istraživaèko novinarstvo i medijsku edukaciju (osnivaèi: Mediacentar Sarajevo i Centar za istrazivaèko novinarstvo, Zagreb) poziva sve zainteresirane da se prijave na:

 

Majstorsku radionicu Sanje Modriæ: Kolumna

 

Radionica æe se održati 17. i 18. veljaèe 2007. u Mediacentru Sarajevo.

 

Sanja Modriæ jedna je od najznaèajnijih i najuglednijih kolumnistica u Hrvatskoj. Dobitnica je brojnih nagrada meðu kojima su: Godišnja nagrada Hrvatskog novinarskog društva (HND) za najbolje kolumne u 1994. godini, Godišnja nagrada HND-a za najbolje intervjue u 1995., Godišnja nagrada Hrvatskog novinarskog društva za najbolje ureðivanu rubriku u 2001., i nagrada HND-a «Novinarka godine» u 2005.  Trenutno radi kao pomoænica glavnog i odgovornog urednika «Jutarnjeg lista».

 

Neke od tema radionice su:

-karakteristike komentara, kolumne, editorijala i važnosti ovih formi za novine

-uvjerljivost u pisanju i pogreške u argumentacijskom dijelu pisanja

-kultura dijaloga razlièitih mišljenja

-formiranje osobnih stavova i njihove promjene pod utjecajem informacija

-uoèavanje detalja i vještine lijepog pisanja.

Na radionici æe naglasak biti na praktiènom pisanju spomenutih novinarskih formi i njihovoj analizi.

 

Participacija je 200 KM (102 euro) i svi sudionici dobit æe diplomu o završenoj radionici. Sudionici snose troškove puta i boravka.

 

Rok za prijave: 8. veljaèe 2007.

 

Za više informacija posjetite: www.netnovinar.org

 

 

... više ...


Ušli smo u izbornu godinu, no neslužbena politièka kampanja krenula je veæ u jesen prošle godine. Vidi se to po politièkoj retorici prepunoj meðusobnih optužbi i praznih obeæanja. Sve to javnost doznaje preko medija, uglavnom onog najjaèeg  televizije. A sinoænjim pokretanjem još jednog informativnog talk-showa pod nazivom "Tomislav Jelinèiæ", ovaj put na RTL-u, politièari su dobili još veæi prostor pred kamerama. No zanimljivo je da se s tim adutom RTL-a, èijem su probijanju leda kao gosti pomogli  Mesiæ, Sanader i Šeks  na sve tri nacionalne televizijske kuæe broj studijskih emisija namijenjenih i politièarima popeo na  37.
 
Sedam dana
Dakle, veæ sad u sedam dana politièarima je na usluzi 37 razgovornih emisija HTV-a, Nove TV i RTL-a, a kad bi se u obzir uzele i emisije na lokalnim televizijama, nakupilo bi se tu oko 60 televizijskih prilika za politièke pohode na javnost. A što li æe tek biti kad kampanja i službeno zapoène pa svi u programe ubace i specijalne izborne emisije?! Kako su izbori tek potkraj godine, hoæe li nas tolika kolièina politièara na ekranu  izluditi?
 Iako politièari kod gledatelja izazivaju najveæi interes, mi tome ne bismo smjeli podleæi i zaista bi bilo dobro smanjiti kolièinu politike na ekranu. No politièari su vješti pa, osobito uoèi izbora, sami iskreiraju mnoge dogaðaje koristeæi pritom sve svoje funkcije, i gradonaèelnika, i predsjednika stranke i državnog èelnika, a mi to onda moramo popratiti.

Prisjest æe
Ipak, nadam se da æe gledateljima politièari prisjesti, ali ne našom krivnjom  kazao je šef  HTV-ova Informativnog programa Vladimir Ronèeviæ. Od kolege s RTL-a Velibora Mandiæa nismo uspjeli dobiti mišljenje, a direktorica informative na Novoj TV Iva Gaèiæ rekla je:  K nama politièari dolaze kad ih pozovemo. Bude li potrebe, zvat æemo ih svaki dan. Ne bude li potrebe, neæemo mjesec dana.

... više ...


Mladi listom za Smoju

Ovo je najzanimljiviji nalaz istraživanja o temi “Stavovi graðana Splita o podizanju spomenika”, koje je za potrebe Slobodne Dalmacije 8. i 9. sijeènja provela agencija PULS. Istraživanje je provedeno metodom telefonskog intervjua (CATI), na sluèajnom, reprezentativnom uzorku od N=500 punoljetnih graðana Splita. Sluèajnost uzorka osigurana je sluèajnim izborom telefonskih brojeva i sluèajnim izborom ispitanika, a osigurana je i reprezentativnost uzorka prema spolu i stupnju obrazovanja.
Smojin spomenik najviše je pristaša dobio u najmlaðoj dobnoj skupini, onoj ispod 30 godina (89%), kao i meðu najstarijim ispitanicima, onima preko 60 godina (88%). S druge strane, Tuðmanov spomenik najmanje podržavaju upravo najmlaði Spliæani (55%).
Utjecaj obrazovanja je prilièno jasan i u skladu s oèekivanjima. Dok Smojin spomenik najmanje podržavaju oni s osnovnom školom (ali èak i njih 80 posto), a nešto više oni sa srednjim i visokim obrazovanjem, kod Tuðmana je trend obrnut: njegov spomenik najviše žele vidjeti ispitanici s osnovnom školom (70%), potom oni sa srednjom (61%), a najmanje oni s višom i visokom školom (56%). Ipak, èak i u kategoriji najmanje obrazovanih, onih s osnovnom školom, Smoje je dobio deset postotaka više (80:70), dok ta razlika kod najobrazovanijih iznosi èak 30 posto (86:56).

LOKACIJE Za Smojin spomenik Spliæani su najèešæe birali njegovu ulicu u Varošu (32%), a potom Matejušku (23%) i uži centar grada (18%). Tuðmanov spomenik, pak, Spliæani najradije vide na Trgu Franje Tuðmana (25%), a potom u užem ili širem centru grada (po 16%)


Lokacija i obrazovanje

Poseban set pitanja odnosio se na lokaciju spomenika. Za Smojin spomenik Spliæani su najèešæe birali njegovu ulicu u Varošu (32%), a potom Matejušku (23%) i uži centar grada (18%), pri èemu Matejušku èešæe biraju muškarci, stariji i obrazovaniji ispitanici, dok se za Ulicu Miljenka Smoje (bivša Kozjaèka ulica) èešæe odluèuju žene, mlaði i oni s osnovnom školom. Tuðmanov spomenik, pak, Spliæani najradije vide na Trgu Franje Tuðmana (25%), a potom u užem ili širem centru grada (po 16%).
Govoreæi o lokaciji na Rivi, za koju su oba kandidata dobila slièan postotak glasova (Smoje 12, Tuðman 14 posto), možda je interesantno napomenuti da u Smojinu sluèaju odabir Rive nije povezan s obrazovanjem ispitanika, dok u Tuðmanovu sluèaju jest: na Rivi ga vidi najviše Spliæana s osnovnom školom (19%), onda sa srednjom (14%), a najmanje onih s višom ili visokom školom (9%).
Takoðer, u oèi upada i podatak da su Spliæani spremniji na periferiji grada vidjeti Tuðmanov (7% anketiranih) nego Smojin spomenik (samo 1%), što je još jedan dokaz da je Spliæanima Smoje ipak bliži nego pokojni predsjednik, kao što je i Split bio makar malo draži Smoji nego pokojnom predsjedniku.

IZGLED 43 posto Spliæana želi realistièan Tuðmanov lik, 35  posto bi radije vidjelo neki simbol vezan uz Tuðmanov rad, dok 22 posto anketiranih graðana nema mišljenje o tome ili im je svejedno

Podrška koja raste

Na ovome mjestu napominjemo da ovi rezultati potpuno potvrðuju nalaze istraživanja “Dalmacija: regionalizam” koje je potpisani novinar 2003. proveo i u Slobodnoj Dalmaciji objavio skupa s našom sociologinjom mr. Suzanom Kunac: tom prilikom pozitivan stav prema Smoji iskazalo je èak 83 posto anketiranih graðana Splita, dok je na razini cijele Dalmacije pozitivan stav prema velikom novinaru i književniku iskazalo 79 posto ispitanika. Oèito je da Smoje meðu graðanima Splita i Dalmacije uživa velik ugled i ima stabilnu podršku, koja s godinama èak i raste.

Što se tièe spomenika Franji Tuðmanu, odnosno oblika i stupnja figuracije spomenika, Spliæani su se podijelili: 43 posto ih želi realistièan Tuðmanov lik, 35 posto bi radije vidjelo neki simbol vezan uz Tuðmanov rad, dok 22 posto anketiranih graðana nema mišljenje o tome ili im je svejedno.
U nastavku PULS-ova istraživanja ispitanicima je postavljeno pitanje o nužnosti podizanja splitskog spomenika poginulim braniteljima iz Domovinskog rata. Velika veæina anketiranih (84%) odgovorila je potvrdno, dok 14 posto graðana smatra da takav spomenik Splitu nije nužan. Ovdje nema razlika po spolu i obrazovanju, primjetno je tek da ovu ideju nešto manje od ostalih podržavaju najmlaði ispitanici, oni ispod 30 godina, ali èak i oni u velikom postotku (75%). Valja primijetiti da je podrška Spliæana podizanju ovog spomenika znatno veæa nego za Tuðmanov spomenik, a podjednaka podršci za Smojin spomenik.

Palac gore novoj Rivi

Nadalje, zanimali su nas stavovi Spliæana o rekonstrukciji Rive. Pokazalo se da je u izgled Rive nakon rekonstrukcije, preko medija ili na neki drugi naèin, upuæeno dvije treæine graðana Splita (66%), pri èemu su muškarci nešto upuæeniji od žena (72:60), dok su najmanje upuæeni ispitanici stariji od 60 godina i oni s osnovnom školom. Od onih koji su upuæeni u buduæi izgled Rive, nešto manje od dvije treæine taj izgled podržava (60%), dok je treæina graðana protiv “tehnobetonske” Rive, što potvrðuje staru tezu da u Splitu ne postoji tema oko koje se njegovi stanovnici neæe “pokarati”, èak i ako se radi o boljitku grada.

... više ...


"Etika je u dijelu medija ustupila mjesto novcu, a profesionalizam senzacionalizmu. Podmeæu se laži i poluistine, a kada tražimo da objave naše reakcije, èesto se ili ne objave ili se stisnu na dno stranice", ustvrdio je Mehun.

Glasnogovornik PU virovitièko-podravske Slavko Kopjar rekao je da je današnja konferencija organizirana zato što Jutarnji list nije postupio sukladno èlanku 56. i 57. Zakona o medijima èime je onemoguæio pravo iznošenja odgovora na tekstove o stanju sigurnosti u Popovaèi. Naèelnik PU Miroslav Lonèar i zapovjednik Policijske postaje u Pitomaèi Tihomir Kirin demantirali su navode iz tih tekstova po kojima policija pokušava zataškati narušavanja javnoga reda i mira u kojima sudjeluje Hrvoje Ðakiæ, sin saborskog zastupnika Josipa Ðakiæa.

Jutarnji list tvrdio je da su u novogodišnjoj noæi u izgredu, u kojemu je sudjelovalo više osoba, prekršajno prijavljeni svi osim Ðakiæa .

"Puka je izmišljotina, laž i podvala da policija štiti sina saborskog zastupnika. Postupili smo pravilno, zakonito i ravnopravno prema svim sudionicima ne optereæujuæi se kako se koja osoba zove i èija su djeca, te smo protiv svih podnijeli prekršajne prijave protiv narušavanja javnog reda i mira", rekao je Lonèar. Naglasio je kako je od 12 sluèajeva, u kojima je sudjelovao Ðakiæ, policija podnijela 10 prekršajnih prijava, od kojih je doneseno 8 pravomoænih rješenja, od toga dva oslobaðajuæa.

Glasnogovornik MUP-a Mehun takoðer tvrdi kako je u nekoliko navrata pisao Hrvatskom novinarskom društvu, predsjedniku Dragutinu Luèiæu, Sudu èasti HND-a, ali da u MUP nikada nije stigla niti jedna jedina reakcija.

"Molim i pozivam HND te vlasnike medija i urednike da, ako ništa drugo, barem poštuju Zakon o medijima i shvate da sloboda medija znaèi i odgovornost za ono što se iznosi".

(Hina)

... više ...


Sjednica Programskog vijeæa HRT-a, s identiènim dnevnim redom, prvotno se trebala održati veæ 15. sijeènja, ali je naknadno ipak datum promijenjen jer do tog dana Mirko Galiæ neæe proæi saborski dio procedure svog diplomatskog imenovanja. Naime, Sabor tada tek poèinje svoje ovogodišnje zasjedanje, pa do te sjednice Programskog vijeæa Galiæ ne bi mogao proæi saborski Odbor za vanjsku politiku, nužan u proceduri njegovog imenovanja veleposlanikom u Francuskoj. Slijedom toga, ne bi se mogao niti provesti postupak Galiæevog razrješenja jer Programsko vijeæe ne može razrješavati glavnog ravnatelja a da istodobno ne izabere i vršitelja dužnosti.
Prema informacijama iz Programskog vijeæa HRT-a, na sljedeæoj bi se sjednici, osim razrješenja i izbora vršitelja dužnosti, trebao odmah raspisati i natjeèaj za izbor novog glavnog ravnatelja HRT-a. Ta namjera Programskog vijeæa motivirana je željom da što prije poène izbor novog glavnog ravnatelja, odnosno da se njegov izbor ne oduži i nakon ljeta te zahuktavanja predizborne kampanje.
Što se kandidata za mjesto vršitelja dužnosti tièe, sam postupak sugerira favorite. Kao prvo, v.d. bira se na sjednici Programskog vijeæa, a tamo od potencijalnih kandidata sjede osobe s vrha kuæe, a drugo, kandidata mogu predložiti glavni ravnatelj ili èlanovi Programskog vijeæa.

Autor: Z. MAMIÆOESS budno prati dogaðaje na HRT-u
Osim hrvatske javnosti, oèekivani skori izbor novog glavnog ravnatelja HRT-a izaziva i pozornost meðunarodne javnosti, pa je tako misija OESS-a najavila kako æe "s posebnom pažnjom pratiti proces izbora glavnog ravnatelja HRT-a"
- Uvijek pozorno pratimo sve bitne procese u Hrvatskoj, pa tako i izbor glavnog ravnatelja HRT-a. Svi znaju o kako delikatnom pitanju se radi, kazala je Antonella Cerasino, naglašavajuæi kako, bar za sada, još uvijek nema razloga za zabrinutost.
- Ipak, proces izbora nije niti zapoèeo niti je raspisan natjeèaj, ali je potrebno da u postupku izbora èlanovi Programskog vijeæa, koji i biraju glavnog ravnatelja HRT-a, ne budu pod bilo kakvim pritiskom - bilo politike, bilo nekih drugih interesnih lobija, kaže Cerasino, istièuæi kako OESS oèekuje da se izabere osoba koja æe zadovoljavati osnovne kriterije potrebne za funkciju - oèuvanje objektivnosti, neovisnosti i profesionalnosti HRT-a te sposobnost upravljanja sustavom.

... više ...


FREE EXPRESSION SPOTLIGHT:
1. Israel/Palestine: Journalists Caught in the Crossfire
           
REGIONAL NEWS:
2. Egypt: Mubarak Urged to Repeal Criminal Defamation Laws
3. Burma: Two Journalists Released from Jail
4. Indonesia: Attacks on the Press Increase

UPDATES:
5. Burundi: Court Quashes Charges Against Journalists

REPORTS AND PUBLICATIONS:
6. Iinternet Censorship on the Rise in Arab Countries
7. SEENPM Study Examines Media and Gender in Southeast Europe

AWARDS AND FELLOWSHIPS:
8. CNN Multichoice African Journalist Awards

USEFUL WEBSITES:
9. GroundViews
10. IJNet Persian

ALERTS ISSUED BY THE IFEX CLEARING HOUSE LAST WEEK
--------------------------------------------------------
FREE EXPRESSION SPOTLIGHT

1. ISRAEL/PALESTINE: JOURNALISTS CAUGHT IN THE CROSSFIRE

Journalists working in the Palestinian territories take great risks to bring the news to the rest of the world. But in the Gaza Strip, where the security situation is less stable than in other Palestinian-administered areas, media safety is becoming an increasing concern, says Reporters Without Borders (Reporters sans frontières, RSF).

According to an RSF report, the biggest threats to journalists' safety are the Israeli army and Palestinian militants. In 2006, the Israeli army attacked or threatened 16 journalists and destroyed the offices of three news media organisations, while Palestinian militants caused damage to the offices of seven media organisations and attacked at least four journalists. Six foreign journalists were also kidnapped by Palestinians and later released.

In December 2006, RSF sent a fact-finding mission to Israel and the Gaza Strip, where it met with Israeli and Palestinian authorities to raise press freedom concerns and propose ways of improving the safety of journalists.

The report notes that violent clashes between rival Palestinian factions, including Hamas and Fatah, have had serious repercussions on the media. Journalists who criticise a politician, faction or security official are often perceived by one side as working for a rival faction. Several journalists who work for the Palestinian Broadcasting Corporation and the WAFA Palestine News Agency were attacked last year by Hamas supporters, who accused the news organisations of being mouthpieces for Fatah.

Meanwhile, increasing numbers of foreign journalists are being used as bargaining chips between rival Palestinian factions, notes RSF. In 2006, six were abducted and later released following international pressure. This month, Agence France Presse photographer Jaime Razuri was held for six days after being kidnapped on 1 January, reported RSF, the Committee to Protect Journalists (CPJ), the International Federation of Journalists (IFJ) and the Institute for Press and Society (Instituto Prensa y Sociedad, IPYS). He was released on 7 January. According to CPJ, Razuri was the 14th journalist abducted by gunmen in the Gaza Strip since 2004.

The Israeli army has also made it more precarious for journalists covering clashes between the Israel Defence Forces and Palestinian militants, says RSF. Since the start of the second Intifada, or Palestinian uprising, on 29 September 2000, at least five journalists have been killed and 62 have been wounded by Israeli gunfire, according to the group. RSF has urged Israeli authorities to thoroughly investigate all incidents involving journalists and to publish the findings of the investigations.

RSF has also suggested that journalists working in the Palestinian territories be given distinctive signs identifying them more clearly as members of the press, and that a regulatory body be established to monitor biased and unethical reporting. 

RSF's mission follows an IFJ visit last November where the federation met with members of the Palestinian Journalists Syndicate to discuss safety issues and trade union development.

Read RSF's report here:
http://www.rsf.org/IMG/pdf/rapport_en_md.pdf

Visit these links:
- CPJ:
http://www.cpj.org/news/2007/mideast/gaza08jan07na.html
- IFJ: http://www.ifj.org/default.asp?Index=4544&Language=EN
- IPYS: http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=998
- Human Rights Watch: http://hrw.org/english/docs/2006/10/06/isrlpa14337.htm
--------------------------------------------------------
REGIONAL NEWS:

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

2. EGYPT: MUBARAK URGED TO REPEAL CRIMINAL DEFAMATION LAWS

Twenty-three IFEX member and partner organisations have signed a letter calling on Egyptian President Hosni Mubarak to follow through on a promise he made in 2004 to abolish prison sentences for all press offences.

In a letter to Mubarak, the free expression groups said that while a law passed last year removed imprisonment for insulting civil servants, those who are charged with insulting the president and foreign heads of state can still be jailed. In 2004, Mubarak had pledged to remove jail terms for all press offences.

Under the new law, journalists convicted of publishing "false" information, defaming the president and foreign heads of state, and insulting state institutions such as parliament, the judiciary, and armed forces can be jailed for up to five years. They can also be fined up to 40,000 LE (US$7,000).

In one notable case, Ibrahim Issa, editor-in-chief of the independent weekly newspaper "Al-Dostour", and reporter Sahar Zaki, have each been sentenced to one year in prison and fined 10,000 LE (US$1,750) for allegedly insulting the president. The conviction stems from an April 2005 article in "Al-Dostour" that reported efforts by an Egyptian lawyer to take Mubarak and his family to court on allegations of corruption, including the alleged misuse of foreign aid.

In a separate case, Issa and the editors of three other independent newspapers - Abdel Halim Kandeel of "Al-Karama", Adel Hamoda of "Al Fagr" and Wael El Abrashi of "Soat Al-Ommah" - face charges that may lead to their imprisonment. A lawyer who is close to the ruling National Democratic Party has filed a complaint against them for allegedly insulting President Mubarak and several senior officials.

The defamation lawsuits appear to be targeted at independent or opposition-controlled newspapers, according to local IFEX members the Egyptian Organization for Human Rights (EOHR), the Arabic Network for Human Rights Information (HRInfo) and the Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS). So far, not a single editor of a state-run newspaper has been accused of insulting an opposition party leader.

In their letter to Mubarak, the 23 free expression organisations recommended that a committee made up of lawmakers, legal experts and human rights lawyers be established to review legislation concerning press freedom, with the goal of bringing Egypt's laws in line with international free expression standards.

Visit these links:
- IFEX Joint Action Letter:
http://www.ifex.org/en/content/view/full/1446/
- New Law Still Threatens Press Freedom: http://www.cpj.org/news/2006/mideast/egypt12julyr06na.html
- CIHRS: http://www.cihrs.org/Default_en.aspx
- EOHR: http://www.eohr.org/report/2006/re0821.shtml
- HRinfo: http://www.hrinfo.net/en/

ASIA-PACIFIC

3. BURMA: TWO JOURNALISTS RELEASED FROM JAIL

Two journalists have been released from prison in Burma after being pardoned by the military dictatorship, report Mizzima News, the Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), International PEN's Writers in Prison Committee (WiPC), the Committee to Protect Journalists (CPJ) and Reporters Without Borders (Reporters sans frontières, RSF).

Thaung Tun and Than Win Hlaing were given an early release on 3 January 2007. They were among more than 2,800 detainees who were granted amnesty that day.

Thaung Tun, who writes under the pen name Nyein Thit, is an editor, reporter and poet. He was sentenced to eight years in prison in October 1999 for his role in producing unauthorised video documentaries that showed footage of human rights violations committed by Burma's military. He and his videographer Aung Pwint were awarded a CPJ International Press Freedom Award in 2004. Since his release from prison, Thaung Tun has reportedly returned to his family home in the city of Mandalay, according to RSF.

Than Win Hlaing, a journalist with the "Mya Yeik Nyo Journal", was arrested in June 2000 and sentenced to seven years in prison for writing about opposition leader Aung San Suu Kyi and her father, Gen. Aung San. During Than's detention, prison officials repeatedly refused to treat his diabetes and kidney problems, RSF notes. He has now been reunited with his family.

Meanwhile, six journalists remain imprisoned in Burma, according to CPJ. They include U Win Tin, U Thaung Sein, Ko Moe Htun, Ne Min, Monywa Aung-Shin, and Ko Kyaw Thwin. Another seven individuals classified by WiPC as writers are also serving jail sentences. They are Kyaw Sein Oo, Aung San Suu Kyi, Ko Aung Tun, Aung Than, Zeya Aung, Maung Maung Oo and Sein Hlaing.

The release of the journalists and other detainees comes as the U.N. Security Council debates a draft resolution calling on Burma's military junta to release political prisoners and put an end to human rights violations against ethnic minorities. Burma is one of the world's worst violators of free expression, according to Human Rights Watch.

Visit these links:
- Mizzima News:
http://www.mizzima.com/
- WiPC: http://www.internationalpen.org.uk/
- CPJ: http://www.cpj.org/news/2007/asia/burma04jan07na.html
- RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=20315
- Human Rights Watch Backgrounder: http://hrw.org/english/docs/2006/01/18/burma12268.htm
- Nobel Peace Laureates Back U.N. Resolution on Burma: http://news.yahoo.com/s/afp/20070105/pl_afp/usunmyanmarrights_070105204932
- Uncertainty Lies Ahead in Burma: http://ipsnews.net/news.asp?idnews=35412
- U.S. Campaign for Burma: http://www.uscampaignforburma.org/

4. INDONESIA: ATTACKS ON THE PRESS INCREASE

The Alliance of Independent Journalists (Aliansi Jurnalis Independen, AJI) has called on the Indonesian government to do more to protect press freedom following the release of a report that showed attacks on the press increased in 2006 compared to the previous year.

AJI recorded 53 cases in which journalists were physically assaulted, threatened or legally harassed last year. In 2005, AJI recorded 43 cases. Jakarta was the most dangerous place for journalists (16 cases), followed by East Java (seven cases) and West Java (six cases). Physical assaults were the most common form of attack (28 cases). One journalist was killed last year - freelance reporter Herliyanto was murdered on 29 April in Probolinggo, East Java.

AJI has also warned that a proposed amendment to the Criminal Code contains provisions that could make it easier to jail journalists for press offences. The group says there are almost twice as many provisions in the proposed amendment under which a journalist could be imprisoned.

Visit these links:
- AJI Report:
http://www.seapabkk.org/newdesign/newsdetail.php?No=567
- AJI: http://www.ajiindonesia.org/
- Freedom House Report on Indonesia: http://tinyurl.com/y82pcx
--------------------------------------------------------
UPDATES:

5. BURUNDI: COURT QUASHES CHARGES AGAINST JOURNALISTS

A court in Burundi has thrown out charges against three journalists accused by the government of threatening national security, a move hailed by the Committee to Protect Journalists (CPJ) and Reporters Without Borders (Reporters sans frontières, RSF).

A panel of judges in the capital Bujumbura acquitted editor Serge Nibizi and journalist Domitile Kiramvu of Radio Publique Africaine (RPA), and director Matthias Manirakiza of Radio Isanganiro on charges that included endangering public security.

The journalists were prosecuted for reporting in August 2006 that Burundi's army had been preparing to simulate an attack on the presidential palace in order to support claims that there had been a coup attempt against the government. Several top opposition leaders, including the former president, are currently on trial for alleged participation in the plot (see:
http://www.ifex.org/en/content/view/full/79914/).

Visit these links:
- CPJ:
http://www.cpj.org/news/2007/africa/burundi03jan07na.html
- RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=20313
- Human Rights Watch: http://hrw.org/english/docs/2006/05/19/burund13413.htm
--------------------------------------------------------
REPORTS AND PUBLICATIONS:

6. INTERNET CENSORSHIP ON THE RISE IN ARAB COUNTRIES

The Arabic Network for Human Rights Information (HRInfo) has published its second annual report on Internet and free expression in the Arab World. The report surveys 18 countries in the Middle East and North Africa and includes a chapter on the growing popularity of blogging in the region.

The report finds that across the Arab world, Internet usage is growing rapidly as citizens seek information and news not being covered by traditional media, which are heavily censored by governments. From 2004 to 2006, the number of users grew from 14 million to 26 million.

Blogging has become one of the most popular tools for sharing information and voicing dissenting views. There are some 40,000 blogs on the Internet, according to the report. In response, governments are increasingly cracking down on bloggers by blocking access to certain websites, shutting down blogs and jailing individuals.

The report is available online here:
http://www.openarab.net/en/reports/net2006/

An Arabic version can be downloaded here: http://www.openarab.net/reports/

For printed copies, contact: info@hrinfo.net

7. SEENPM STUDY EXAMINES MEDIA AND GENDER IN SOUTHEAST EUROPE

In the Balkans, rapid political, economic and social changes in recent years have led to a democratisation of the media sector. Media ownership is no longer dominated by the state and the introduction of new media technologies is altering the nature of public communication. However, media coverage of social issues, particularly gender, has not kept up with the times.

This is the conclusion of a new study commissioned by the South East European Network for the Professionalization of the Media (SEENPM), which analysed representations of women in print media in six countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia and Serbia. The study was published by Mediacentar Sarajevo, a member of the SEENPM network.

"Stereotyping: Representation of Women in Print Media in South East Europe" contains research papers written by media experts and analysts from the region, and is intended to provide a basis for media organisations to change editorial policies regarding gender issues.

The study can be downloaded as a PDF file here:
http://www.seenpm.org/download.php?file=Gender_and_Media-final-18dec06.pdf
--------------------------------------------------------
AWARDS AND FELLOWSHIPS:

8. CNN MULTICHOICE AFRICAN JOURNALIST AWARDS

African journalists are encouraged to apply for the 2007 CNN MultiChoice African Journalist Awards, which aim to reinforce the importance of the journalist's role in Africa and to recognise and develop journalistic talent.

Now in its 12th year, the competition is open to professional journalists (including freelancers) who work in print, television, radio, online and photography for African media organisations. There are 16 award categories.

Finalists of the competition will attend an all expenses paid programme in Cape Town, South Africa in July 2007 that will include an awards ceremony, workshops and media forums. Each prize winner will receive a substantial cash prize and laptop, modem and printer. The grand prize winner has the opportunity to go to CNN's headquarters in Atlanta.

Applicants may submit their entries in English, French or Portuguese. The closing date for entries is 21 February 2007.

For more information, visit:
http://edition.cnn.com/WORLD/africa/africanawards/
--------------------------------------------------------
USEFUL WEBSITES

9. GROUNDVIEWS

GroundViews is a trilingual website that enables citizens in Sri Lanka to write about life under conflict and share information about peace and reconciliation initiatives. It is a project of the Center for Policy Alternatives.

Visit:
http://www.groundviews.lk/

10. IJNET PERSIAN

The International Center for Journalists has launched a Persian channel on its International Journalists' Network website, aimed at reaching more Iranian journalists who seek international training and networking opportunities.

Visit:
http://www.ijnet.org/Persian
--------------------------------------------------------
ALERTS ISSUED BY THE IFEX CLEARING HOUSE DURING THE PAST WEEK

2 JANUARY 2007
International - RSF releases press freedom report for 2006, the deadliest year since 1994 (RSF) - capsule report
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80138/
Venezuela - Government considering three options for privately-owned broadcaster RCTV (IPYS) - alert
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80135/
Iraq - Journalist killed; TV studio shut down for "incitement to violence" after showing footage of Saddam mourners (RSF) - alert
http://www.ifex.org/en/print/content/view/full/80133/
Colombia - IAPA urges president to ensure journalist's murder is thoroughly investigated (IAPA) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80131/
Philippines - Journalists, media organisations file class action suit against president's husband for his legal intimidation of media personnel (CMFR) - alert
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80130/
Nepal - Media vehicle attacked by Maoist splinter group (CEHURDES) - alert
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80129/
Palestine - Agence France-Presse photographer kidnapped in Gaza City (RSF) - alert
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80127/

3 JANUARY 2007
Mexico - Criminal defamation charges against journalist Lydia Cacho dismissed (CPJ) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80155/
China - Magazine editor removed over coverage of corruption and land seizures
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80153/
International - IFJ reports 155 murders and unexplained killings in year of unprecedented brutality (IFJ) - press release
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80147/
Colombia - Key witness retracts testimony against jailed Telesur television network journalist (RSF) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80144/
Nepal - Fearing mob attack following assaults on journalists, newspapers stop publishing (FNJ) - alert
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80143/

4 JANUARY 2007
Burma - Two journalists among 2,831 prisoners pardoned by junta (RSF) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80182/
Somalia - Newspaper executives arrested in Somaliland, radio reporter arrested in Baidoa (RSF) - alert
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80163/
Philippines - Reporter arrested and released on bail in libel case (CMFR) - alert
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80161/
Zimbabwe - IPI condemns government's latest attempt to strip publisher of citizenship (IPI) - alert
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80160/
Palestine - Kidnapped journalist's life endangered by lack of heart medication; Palestinian journalists demonstrate demanding his immediate release (IFJ) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80159/
Nepal - Journalist stabbed over story about local market (FNJ) - alert
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80158/
Burundi - Court acquits radio journalists charged with "endangering security" (CPJ) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80157/

5 JANUARY 2007
Sri Lanka - Journalists prevented from covering conflict zone; newspapers reduce publishing due to lack of supplies; editor under threat of arrest; journalist announces his forced self-censorship (RSF) - capsule report
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80189/
Israel/Palestine - Journalist wounded by Israeli gunfire during incursion in Ramallah; news agency stormed by gunmen in Nablus (RSF) - alert
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80185/
Nepal - Journalist abducted for five hours, beaten by Maoists over news report (FNJ) - alert
http://www.ifex.org/en/content/view/full/80184/
-------------------------------------------------------
The "IFEX Communiqué" is published weekly by the International Freedom of Expression eXchange (IFEX). IFEX is managed by Canadian Journalists for Free Expression (
www.cjfe.org) on behalf of the network's 72 member organisations.

The IFEX Communiqué is also available in French, Spanish, Russian (
www.ifex.cjes.ru/) and Arabic (http://hrinfo.net/ifex/).

The views expressed in the "IFEX Communiqué" are the sole responsibility of the sources to which they are attributed.

The "IFEX Communiqué" grants permission for its material to be reproduced or republished only if it is credited as the source.

Contact: "IFEX Communiqué" Editor: Geoffrey Chan: communiqué [at] ifex [dot] org
Mailing Address: 555 Richmond Street West, #1101, PO Box 407, Toronto, Ontario M5V 3B1 Canada, Tel: +1 416 515 9622; Fax: +1 416 515 7879; Website:
http://www.ifex.org
-------------------------------------------------------

You received this message because you signed up for the IFEX Communiqué at
http://www.ifex.org. To unsubscribe or update your preferences, see below

Powered by PHPlist, www.phplist.com --


 

... više ...


ISTANBUL - Pamuk, èije je suðenje prošle godine zbog 'uvrede turske nacije' izazvalo meðunarodnu osudu, diplomirani je novinar, ali nikada nije radio u struci.

U nedjelju je dobio moguænost da ureðuje list 'Radikal'. Pamukova naslovnica kritizira turske medije i državu zbog gušenja slobode izražavanja u Turskoj.

Njegov naslov citira èlanak iz 1951. godine o turskom intelektualcu Nazimu Hikmetu, pjesniku i komunistu koji je proveo mnoge godine u zatvoru zbog ljevièarske orijentacije, a onda preminuo u Moskvi.

Uz èlanak iz 1951. godine je i Hikmetova fotografija tada objavljena kako bi se turska javnost potaknula da ga prepozna i 'pljune mu u lice'.

'Taj izraz koji je iskorišten uz fotografiju Nazima Hikmeta, obuhvaæa nepromijenjenu situaciju pisaca i umjetnika u oèima države i medija', kaže se u Pamukovoj naslovnoj prièi.

... više ...


Bez strateškog partnera Novi list nema buduænosti
Nadzorni odbor Novog lista d.d. veæinom glasova u petak je razrješio direktora Zorana Borèiæa te imenovao Franju Butorca za novog direktora tvrtke. O razlozima smjene Uprave Novog lista, kao i nizu drugih pitanja koje ta odluka povlaèi za sobom, razgovarali smo sa Zdenkom Manceom, predsjednikom Nadzornog odbora Novog lista i najveæim pojedinaènim udjelnièarem u Rijeèkom listu, veæinskom vlasniku Novog lista.
- Ova odluka donesena je nakon duge rasprave jer nije postojala suglasnost izmeðu MDLF-a i Rijeèkog lista, no ranije je i Skupština Rijeèkog lista dala podršku da se razriješi g. Borèiæ. Glavni razlog je neostvarivanje programa restrukturiranja tvrtke, a koje je neophodno za buduæi uspješan razvoj tvrtke.
Drugi razlog je sklapanje, prema mišljenju veæine, neprihvatljivog i za Novi list štetnog ugovora s izdavaèem dnevnika Metro, a što se ne odnosi na tiskanje toga izdanja, jer je tiskanje komercijalno prihvatljiv posao, veæ na tzv. programsku suradnju. Mi dnevno tri do èetiri stranice naših sadržaja dajemo tim besplatnim novinama, što je, prema našem mišljenju, neprihvatljivo iz dva razloga: prvo, prodajemo konkurentskoj novini nešto što je naša ekskluziva, a drugo, to èinimo po smiješno niskoj cijeni od tisuæu kuna po izdanju, odnosno 250 kuna po stranici. To je neprihvatljivo niska cijena, ali i da je viša, bilo bi isto, jer se radi o dva tipa novinarstva. Novinarstvo Novog lista temelji se na individualizmu i pravu novinara da misli svojom glavom, a vlast nad besplatnim novinama imaju oglašivaèi i one mogu objavljivati samo ono što oglašivaèi žele. Danas se kaže da je to korporativno novinarstvo, ali individualizam i korporativno novinarstvo ne idu zajedno. Participirati u tome je krajnje štetno. Osobno sam se od prvog dana tome protivio, i to je temelj sukoba koji se pokušava zamagliti prièom o prodaji Novog lista.

NE PRODAJEMO KRAVU NA PLACI
Treæi razlog je atmosfera koja se stvorila u tvrtki, osobito u posljednje vrijeme. Smatram krajnje neprihvatljivim, a upravu smatram odgovornom za iznošenje vlasnièkih problema u javnost. O tome moraju razgovarati vlasnici, a ne, kako to èine gospoda Borèiæ i Buršiæ, oni koji nièim nisu ovlašteni da to èine, i to na novogodišnjim domjencima. Veæ prije godinu i pol dana je veæinski vlasnik tvrtke, Rijeèki list, donio odluku da se pronaðe strateški partner, jer MDLF kao financijski partner više nije ono što smo mi željeli 1999. godine. Tada smo trebali financijskog partnera koji æe nam pomoæi u osiguranju sredstava za investiciju u novu rotaciju, a danas nam treba partner koji æe nam donijeti snažni know-how i participaciju u velikim i novim tržištima. Ako to ne osiguramo, Novi list nema buduænosti. Mi se moramo prilagoditi trendovima na tržištu.
* Kad se može oèekivati prodaja i kome?
- Strateški partner nije samo prodaja, zabluda je tako misliti, nego je to traženje onoga koji je u stanju kvalitetno pripomoæi Novom listu u novim informacijama, znanju i novim idejama za koje mi nemamo dovoljno kvalitete. Ne treba se toga sramiti. Ako ne želimo da Novi list bude mala provincijalna novina nego respektabilan izdavaè u hrvatskim okvirima, koji æe se nositi s drugim kuæama, onda mi u to moramo uæi. To nije pitanje prodaje kao na placi, kao ono: idemo prodati kravu i uzeti novac, nego pitanje pravog partnerstva. Nažalost, bavili smo se pogrešnim stvarima u ovih godinu i pol dana, te stoga danas nismo u stanju niti odgovoriti koji je to adekvatni partner. Spominju se neke izdavaèke kuæe, ali moram reæi da je od današnjeg dana do odgovora na vaše pitanje još jako dug i mukotrpan posao kojega ne treba odgaðati. Vjerujem, ako bude sreæe, možda æemo to riješiti i do kraja ove godine.

NEMA OPASNOSTI ZA RADNA MJESTA
* Što æe se dogoditi s radnim mjestima?
- Strateški partner nije ono što se imputira, to ne znaèi sto ljudi manje na spisku zaposlenih, nego je to moguænost restrukturiranja u vidu odgovora na pitanje koliko nam ljudi zapravo treba. To nije pitanje koliko je ljudi viška, nego kakvi ljudi nam trebaju, koliko još kvalitetnih ljudi treba zaposliti. Novi list je imao, kad je privatiziran 1993. godine, 228 zaposlenih, danas ima oko 350. Zajedno s Osjeèkim listom ušli smo u vlasnièku strukturu Glasa Slavonije, koji ima oko 200 zaposlenih. Mislim da je pitanje straha za radno mjesto važno za svakog èovjeka, ali nemoguæe je jednoznaèno na njega odgovoriti. Novi list je dosad imao èetiri restrukturiranja i nikad nije otpuštao ljude, nego je uvijek poveæao broj zaposlenih. Prema tome, objektivne opasnosti za radna mjesta nema.
* Hoæe li MDLF sada prekinuti ugovor i otiæi?
- Našim je ugovorom predviðeno da ostaju do 2010. godine, a mi smo s njima veæ prije nekoliko godina poèeli razgovore i oni su u naèelu pristali da te razgovore privedemo kraju. Smatram da su iscrpljene moguænosti tog našeg partnera, nama sada treba novi razvoj i nove tehnologije.

Autor: Tihana TOMIÈIÆZablude o neovisnom novinarstvu
- U posljednje vrijeme vlada novi svjetski trend besplatnih novina, a pritom to nije komercijalno pitanje hoæe li novine biti besplatne, nego kakve æe biti. Nekad je novinama vladala politika, a današnje besplatne novine su pod vlašæu oglašivaèa, što svakako govori da novine u 21. stoljeæu neæe biti slobodne. Danas se izvodi teza da je neovisno novinarstvo u tome da vlasnici novina budu radnici, ali to je zabluda. Neovisno novinarstvo jest ako mi na tržištu stvorimo uvjete da budemo neovisne novine. Novi list je neovisan ne zbog radnika, nego zato jer je na tržištu bio ekonomski neovisan. Razgovor o strateškom partneru je pokušaj odgovora na to krucijalno pitanje, oko èega vlada nerazumijevanje. U 21. stoljeæu se bitno mijenja društveni položaj novina i ako se tome ne prilagodimo, mi æemo za èetiri-pet godina biti ili provincijalizirani, ili maknuti s tržišta, ili progutani tuðom voljom.
 

RIJEKA -

Na sjednici Nadzornog odbora Novog lista d.d. veæinom glasova donesena je odluka o razrješenju direktora Zorana Borèiæa te imenovanju Franje Butorca za novog direktora tvrtke. Borèiæ je obnašao dužnost direktora godinu i pol dana, dok je Butorac dosad bio direktor izdavaèke kuæe Adamiæ u vlasništvu Novog lista.
U obrazloženju odluke spominje se da dosadašnja Uprava s Borèiæem na èelu nije provela oèekivano restrukturiranje tvrtke, uz to je sklopila štetan ugovor s izdavaèem besplatnog dnevnika »Metro Express«, a takoðer se navodi i da je Borèiæ kao predsjednik Uprave neovlašteno istupao u javnosti i javno iznosio podatke koji su se ticali vlasnièkih odnosa u dionièkom društvu. Veæina u Nadzornom odboru koja je donijela ovakvu odluku poziva se na prethodni zakljuèak Skupštine dionièara veæinskog vlasnika Rijeèkog lista, koja je takoðer podržala prijedlog predsjednika Nadzornog odbora da se krene u opoziv Uprave. Na sjednici je bilo prisutno èetiri od pet èlanova Nadzornog odbora - predsjednik Zdenko Mance, zamjenik predsjednika Ivo Kirigin, te èlanovi Josip Buršiæ i Lucija Baretiæ, dok se Jaroslaw Gora, predstavnik fonda MDLF koji ima 30 posto vlasništva u Novom listu, telefonskim putem oèitovao pri donošenju odluka. Za smjenu su se izjasnili predsjednik Mance, zamjenik Kirigin, te predstavnica radnika Lucija Baretiæ, dok su Buršiæ i Gora bili protiv odluke o smjeni. Nakon odluke o razrješenju Zorana Borèiæa, istim omjerom glasova podržan je izbor Franje Butorca za novog direktora.

Borèiæ: Neutemeljeni razlozi

Odmah nakon završetka sjednice izjavu za medije je dao smijenjeni direktor Zoran Borèiæ.
- Ovo je samo završna etapa u jednoj muènoj višemjeseènoj akciji smjene direktora nakon jedva godinu i pol dana otkako sam imenovan. Mjesecima su trajali pritisci i maltretiranje Uprave s ciljem osobnog diskreditiranja radi odstupanja s funkcije. Uspješni poslovni rezultati koje sam, zajedno sa svojim suradnicima, ostvario tijekom protekle poslovne godine pokazuju da se radi o razlozima koji su izvan sfere racionalnog poslovnog ponašanja. Ti razlozi su potpuno neutemeljeni, a preglasavanje na samom Nadzornom odboru u odnosu tri prema dva najbolje pokazuje pravo stanje stvari. Pravi motivi smjene Uprave leže u poremeæenim vlasnièkim odnosima i suprotstavljenim interesima koji æe, bojim se, narušiti stabilnost ove kuæe i ugroziti autentiènost i vjerodostojnost našeg lista. Želi se stvoriti dojam kaosa i nereda, koji bi poslužio kao opravdanje za dolazak nekakvog »strateškog« partnera koji bi sredio situaciju. Ovo je tek poèetak obraèunavanja s onim ljudima u Novom listu koji se zalažu da vlasništvo i dalje bude u rukama zaposlenika, poslovodstva i uredništva, kao temeljno jamstvo daljnjeg razvoja, nezavisne ureðivaèke politike i uspješnog poslovanja, veli Borèiæ. Istièe da je Novi list d.d. u 2006. godini ostvario 160 milijuna kuna prihoda, te deset milijuna kuna dobiti.

Butorac: Novi list pred ozbiljnim izazovima

Novi direktor Franjo Butorac istièe da je imenovanje oèekivao.
- Imenovanje sam prihvatio iz dva razloga. Prvo, ja sam s Novim listom vezan puno duže nego što se misli, još od 1973. kad sam kao student poèeo tu raditi, a naroèito zadnjih 11 godina otkako vodim jednu od tvrtki-kæeri Novog lista, Adamiæ. Sve vrijeme bio sam intenzivno vezan uz ove novine koje su za javno mnijenje na podruèju ovog grada i županije nezaobilazno važne. Drugi razlog jest taj što u ovom trenutku dubokih podjela u Novom listu treba stabilizirati stanje na naèin da zaposleni profesionalno i korektno rade svoj posao, a da se vlasnici dogovore što žele. Onog èasa kad postignemo taj balans, neæe više biti problema, veæ æu ja imati jasne instrukcije vlasnika Novog lista, dakle i MDLF-a i dionièara i Zdenka Mancea kao fizièke osobe s pojedinaèno najveæim brojem dionica, te æu moæi poèeti raditi na restrukturiranju firme. Mislim da pred Novim listom stoje ozbiljni izazovi u smislu poboljšanja kvalitete novina, da informacija bude još cjelovitija i još bolja, a što se mene tièe, jedino što mogu obeæati jest da u Novom listu neæe biti tabu-tema i da æe se moæi pisati o svemu.
Direktor Butorac istièe da je eventualna prodaja Novog lista posao vlasnika, a ne samog direktora.
- No, osobno mislim da prodaja Novog lista ne dolazi u obzir. Novi list ostaje Novi list, a tko æe biti strateški partner, to je pitanje buduæih razgovora i pregovora s tvrtkama na tržištu. Sigurno je da to ne mogu biti ni WAZ ni Styria, jer oni veæ imaju 40 posto tržišnog udjela, dakle to mora biti netko treæi. Tko je to, ne znam, niti je to moj posao. Ja æu samo operativno odraditi ono što se vlasnici dogovore, kaže Butorac.

Bez kadrovskih promjena

Na pitanje o radnim mjestima u tvrtki koja zapošljava 350 radnika, novi direktor odgovara: »Što se tièe radnih mjesta, u narednih nekoliko mjeseci neæe se mijenjati apsolutno ništa, barem dok ne snimimo stanje. Treba napraviti novu sistematizaciju radnih mjesta. Puno više treba stimulirati kreativnost i istraživaèko novinarstvo, te cijeniti doprinos svakog pojedinca, a napuštati starinski sistem fiksnih plaæa. U tom smislu æu vlasnicima i Nadzornom odboru predložiti novi prijedlog nagraðivanja, ali to je posao od nekoliko mjeseci i prije ljeta neæe biti dovršen«, veli novi direktor.
Na koncu, Butorac je odgovorio i na pitanje o odnosu prema redakciji. »Što se mene tièe, nemam namjeru provoditi nikakve kadrovske promjene. No, ukoliko redakcija smatra da sa mnom kao predsjednikom Uprave ne može raditi, korektno je da podnese ostavku. Ne oèekujem nikakva podmetanja, nego korektan i profesionalan rad, ali svako drugaèije ponašanje neæu tolerirati i sasjeæi æu ga u korijenu«, zakljuèio je novi direktor.

ZDENKO MANCE, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NOVOG LISTA, O PROMJENAMA U MATIÈNOJ KUÆI

Bez strateškog partnera Novi list nema buduænosti

- Ova odluka donesena je nakon duge rasprave jer nije postojala suglasnost izmeðu MDLF-a i Rijeèkog lista, no ranije je i Skupština Rijeèkog lista dala podršku da se razriješi g. Borèiæ. Glavni razlog je neostvarivanje programa restrukturiranja tvrtke koje je neophodno za njen uspješan razvoj.


Drugi razlog je sklapanje, po mišljenju veæine, neprihvatljivog i za Novi list štetnog ugovora s izdavaèem dnevnika Metro, a što se ne odnosi na tiskanje toga izdanja, jer je tiskanje komercijalno prihvatljiv posao, veæ na tzv. programsku suradnju. Mi dnevno tri do èetiri stranice svojih sadržaja dajemo tim besplatnim novinama, što je po nama neprihvatljivo zbog dva razloga: prvo, prodajemo konkurentskim novinama nešto što je naša ekskluziva, a drugo, to èinimo po smiješno niskoj cijeni od tisuæu kuna po izdanju, odnosno 250 kuna po stranici. To je neprihvatljivo niska cijena, ali i da je viša, bilo bi isto jer se radi o dva tipa novinarstva. Novinarstvo Novog lista se temelji na individualizmu i pravu novinara da misli svojom glavom, a vlast nad besplatnim novinama imaju oglašivaèi i one mogu objavljivati samo ono što oglašivaèi žele. Danas se kaže da je to korporativno novinarstvo, ali individualizam i korporativno novinarstvo ne idu zajedno. Participirati u tome je krajnje štetno. Osobno sam se od prvog dana tome protivio, i to je temelj sukoba koji se pokušava zamagliti prièom o prodaji Novog lista.


Treæi razlog je atmosfera koja se stvorila u tvrtki, osobito u posljednje vrijeme. Smatram to krajnje neprihvatljivim, a Upravu odgovornom za iznošenje vlasnièkih problema u javnost. O tome moraju razgovarati vlasnici, a ne, kako to èine gospoda Borèiæ i Buršiæ, oni koji nièim nisu ovlašteni da to èine, i to na novogodišnjim domjencima. Veæ prije godinu i pol dana je veæinski vlasnik tvrtke, Rijeèki list, donio odluku da se pronaðe strateški partner jer MDLF kao financijski partner više nije ono što smo mi željeli 1999. godine. Tada smo trebali financijskog partnera koji æe nam pomoæi u osiguranju sredstava za investiciju u novu rotaciju, a danas nam treba partner koji æe nam donijeti snažni know-how i participaciju u velikim i novim tržištima. Ako to ne osiguramo, Novi list nema buduænosti. Mi se moramo prilagoditi trendovima na tržištu.


- Kad se može oèekivati prodaja i kome?


- Strateški partner nije samo prodaja, zabluda je tako misliti, nego je to traženje onoga koji je u stanju kvalitetno pripomoæi Novom listu u novim informacijama, znanju i novim idejama za koje mi nemamo dovoljno kvalitete. Ne treba se toga sramiti. Ako ne želimo da Novi list budu male provincijalne novine, nego respektabilan izdavaè u hrvatskim okvirima, koji æe se nositi s drugim kuæama, onda u to moramo uæi. To nije pitanje prodaje kao na placi, kao ono: idemo prodati kravu i uzeti novac, nego pitanje pravog partnerstva. Nažalost, bavili smo se pogrešnim stvarima u ovih godinu i pol dana, te stoga danas nismo u stanju niti odgovoriti koji je to adekvatni partner. Spominju se neke izdavaèke kuæe, ali moram reæi da je od današnjeg dana do odgovora na vaše pitanje još jako dug i mukotrpan posao koji ne treba odgaðati. Vjerujem, ako bude sreæe, možda æemo to riješiti i do kraja ove godine.


- Hoæe li MDLF sada prekinuti ugovor i otiæi?


- Našim ugovorom je predviðeno da ostaju do 2010. godine, a mi smo s njima veæ prije nekoliko godina zapoèeli razgovore i oni su u naèelu pristali da te razgovore privedemo kraju. Smatram da su iscrpljene moguænosti tog našeg partnera, nama sada treba novi razvoj i nove tehnologije.Gora: Manceove odluke nelegalne

- Da bih o bilo èemu ozbiljno progovorio, moram prièekati službeni stav menadžmenta MDLF-a koji æe se o ovome izjasniti, no naš je stav generalno veæ iznesen u pismima koje je MDLF ranije uputio i predsjedniku Nadzornog odbora i dionièarima Rijeèkoga lista. U tim tekstovima jasno se vidi naš stav. Smatramo da je odluka gospodina Mancea nelegalna i da je on zapravo prekoraèio svoje ovlasti, te je za oèekivati da æe se stoga sve okolnosti naših odnosa morati pažljivo preispitivati pred mjerodavnim institucijama. Smatramo da naš ugovor podliježe amerièkom zakonodavstvu, ali situacija je toliko delikatna i ozbiljna da o detaljima još ne može biti rijeèi, tako da još ne možemo govoriti niti o tome hoæe li doæi do raskida ugovora izmeðu MDLF-a i Novoga lista, istièe Jaroslaw Gora, èlan Nadzornog odbora."Printaj

... više ...


05.01.2007.
Tehnokratsku Europsku uniju nije lako približiti èitateljima

Zar je tako teško odluke Europske unije predstaviti kao nešto zanimljivo? “Mislim da te teme nisu baš pretjerano seksi. Sve to ima okus tehnokracije. Teme su komplicirane, a sama zakonodavna procedura je vrlo duga. Proðe i nekoliko godina dok se ne donese kakva odluka”, napominje Heilbrunner.U nebranom se grožðu ne naðu samo reporteri na licu mjesta, veæ i èlanovi njihovih matiènih redakcija koje planiraju program: kako samo u neku emisiju ukomponirati tisuæitu sjednicu Europskog vijeæa za poljoprivredu, odluke o liberalizaciji uslužnog sektora ili nova pravila o dodjeli malih kredita: “Za neupuæene je to prilièno netransparentno i obièni ljudi ne pokazuju pretjerano zanimanje za te teme jer su im komplicirane”, priznaje njemaèki novinar.U nešto boljem su položaju dopisnici velikih dnevnih listova koji znaju kakav je profil njihovih èitatelja. List Frankfurter Allgemeine Zeitung redovito objavljuje jednu stranicu samo s europskim temama, a ljudi koji te tekstove èitaju su “insajderi”. Financial Times se primjerice u Bruxellesu smatra jednom vrstom internog službenog glasila za službenike Europske unije. Zato su i novinari tog lista prva adresa na koju stignu povjerljivi dokumenti Europske komisije.

""
Rolf Dieter Krause novinar je koji u središtu EU-a radi za Tagesschau, najvažniju njemaèku emisiju vijesti koja se emitira na TV-postaji ARD. Prije odlaska u Bruxelles radio je kao dopisnik iz Berlina, pa zato može dobro usporediti naèine rada u glavnom njemaèkom i europskom gradu: “Što se tièe unutarnje politike ona je zabavna, ili ako veæ hoæete ‘seksi’, zbog borbe oko moæi u politièkom životu. No u Europi nema takve borbe oko moæi, koja bi na taj naèin mogla utjecati na biraèe u Njemaèkoj.”U Bruxellesu se kreira politika koja bi se mogla okarakterizirati kao “suhoparna” ali i “važna”, smatra Rolf Dieter Krause. Èesto se dogodi da on i njegove kolegice i kolege s televizije mogu prikazati samo slike politièara i službenika koji izlaze iz automobila ili u njih ulaze: “Ponekad se neka politika može predstaviti samo s glavama politièara koji je kreiraju. To nije pogrešno samo po sebi. Politika nastaje u glavama i glavešine odluèuju o njoj. Jasno je da to nije pretjerano zanimljivo obiènim ljudima, i ja to razumijem. S druge strane, gledatelji moraju i sami pokazati barem malo zanimanja za te teme. U demokraciji se ne mora sve dobiti savršeno servirano, ali novinari imaju obvezu da to uèine što je bolje moguæe.”
(DW)

... više ...


03.01.2007.
Božiæno pismo Kardinala Bozaniæa: Obitelj uništava i neprimjerena TV

U pismu se istièe kako su  neprijatelji obitelji droga, alkohol, kocka, meðusobno nepoštovanje, braèna nevjera, nezaposlenost i lijenost. Kardinal je, meðutim, istaknuo kako obitelj uništavaju i loši odnosi sa susjedima, ali i  neprimjereni filmovi i  drugi televizijski sadržaji, koje, meðutim, nije poimence nabrojio. No, analitièari crkvenih prilika uvjereni su kako je pismo, meðu ostalim, ponukano Big Brotherom te  neprimjerenim  emisijama i filmovima koji promoviraju nasilje, potrošaèki mentalitet te disfunkcionalne obitelji.

Utjecaj slike
Sociolog don Ivan Grubišiæ istièe da je Big Brother crkveni neprijatelj broj jedan jer ne daje pozitivne uzore i jer je to emisija bez sadržaja.
– Moramo biti svjesni utjecaja slike. Kada su nedavno došle zvijezde Big Brothera u jedan splitski šoping centar, nastala je prava ludnica u kojoj nisu sudjelovala samo djeca nego i odrasli – kaže don Grubišiæ dodajuæi da su za Crkvu posebno opasni filmovi koji promoviraju nasilje. Grubišiæ smatra da je suvremeni naèin života glavna opasnost za obitelj jer obitelji jednostavno nemaju vremena jedni za druge.

– Suvremena je civilizacija agresivna te jednostavno razbija zajedništvo. Patrijarhalni brak ne može se vratiti, a Crkva žali za tim vremenima – kaže Grubišiæ. Obitelj, smatra on, nije izložena organiziranim napadima iz nekih centara moæi, što bi se moglo shvatiti iz nekih istupa crkvenih velikodostojnika.  
– Tko tako misli samo pokazuje nepoznavanje suvremenih trendova – kritièan je don Ivan Grubišiæ, dodajuæi da se institucije ne mogu voditi ideološki. Primjer takvog voðenja institucija vidi  i u tome što su svi hrvatski biskupi u božiænim porukama, kako kaže, udarili po potrošaèkom društvu, a pritom su zaboravili da su i sami dio tog potrošaèkog društva.

Grobnice redovnica
– Najskuplje grobnice imaju redovnice koje su se zavjetovale na  siromaštvo – kaže don Grubišiæ.
Dr. Adalbert Rebiæ istièe da i sam ima  loša iskustva  s hrvatskom televizijskom ponudom jer  kada god poželi pogledati neki film, na ekranu ugleda ljude s revolverima,  seksualno nasilje, pljaèku, otimaèinu ili pak ljubakanje polugolih  u reality showu Big Brother.  
Koji god program se otvori, velika je vjerojatnost da se naiðe na predstavu koja na prilièi æudorednosti prosjeènog poštenjaka.  Filmovi koji se mogu vidjeti na hrvatskim televizijama  uglavnom prièaju o  nezdrvim odnosima u obitelji, o braènim nevjerama te razlièitim ovisnostima.
Stoga, upozorava Rebiæ, ako hoæemo  zdravo društvo, moramo nešto uèiniti. Katolièki odgoj treba mlade uèiti  i upuæivati  na moguænost izbora na televiziji.
Jer, unatoè kritici, Rebiæ istièe da na televiziji  ima mnogo dobrih emisija, koje su primjerene za kršæane.
Sociolog  mr. Zoran Malenica istièe kako se može složiti sa tvrdnjom  kardinala Bozaniæa da neki televizijski programi  loše utjeèu na stanje u obitelji.
On je takoðer spomenuo Big Brother  kao primjer zabave  koja ne afirimira vrijednosti koje bi mogle inspirirati mlade ljude.  
No, s crkvenim se konceptom, kaže, ne slaže. – Crkveni koncept ne uvažava realnost – objašnjava Zoran Malenica

... više ...


03.01.2007.
Meðunarodni institut za sigurnost novinara (INSI) pozdravlja akciju UN-a

INSI NEWS RELEASE

 

INSI welcomes UN action to safeguard journalists

 

Brussels - The International News Safety Institute today welcomed an historic action by the United Nations Security Council to protect journalists working in conflict zones.

 

The Council on Saturday unanimously adopted a resolution condemning deliberate attacks on journalists and called for an end to such practices.

 

To ensure that the issue remains on the Security Council agenda, the resolution asks the Secretary General to address the safety and security of journalists in his regular reports on the protection of civilians in armed conflict.

 

"The resolution is a vitally important step in addressing the spiralling death toll of journalists and other news media staff covering conflict," said INSI Director Rodney Pinder.

 

"It could not come at a more critical time, with 2006 heading towards an all-time record number of news media killed trying to tell the story."

 

As of 21 December, INSI counted 147 journalists and critical support staff killed as they tried to keep the world informed. Most were local journalists working in their own countries and the great majority were murdered.

 

The Iraq war continues to exact a heavy price with 161 dead since the start of the conflict almost four years ago.

 

INSI congratulated the Greek government, which leaves the Security Council at the end of the year, for having joined with France in leading the push on the Security Council for action. Although UN agencies like UNESCO have drawn attention to problems facing journalists over the years, this is the first time one of the main bodies of the United Nations has taken up the matter.

 

A draft resolution on journalist safety was drawn up by the International Federation of Journalists, the European Broadcasting Union and the International news Safety Institute. The three organisations had been lobbying for support for almost two years.

 

The draft was presented to outgoing UN Secretary General Kofi Annan a year ago at the World Electronic Media Forum, alongside the UN Summit on the Information Society.

 

The resolution as adopted "condemns intentional attacks" against journalists" and calls upon "all parties to put an end to such practices."

 

The Security Council stresses that the deliberate targeting of civilians "may constitute a threat to international peace and security" and reaffirms its readiness "to consider such situations and, where necessary, to adopt appropriate steps."

 

 

The resolution "urges all parties involved in situations of armed conflict to respect the professional independence and rights of journalists, media professionals and associated personnel as civilians."

 

It also urges warring parties "to do their utmost to prevent violations of international humanitarian law against civilians, including journalists, media professionals and associated personnel."

 

The resolution emphasises that there are existing prohibitions under international humanitarian law against attacks intentionally directed against civilians, including journalists, "which in situations of armed conflicts constitute war crimes."

 

 

The resolution asks the Secretary General to address the safety and security of journalists in his regular reports on the protection of civilians in armed conflict.

 

Hailing the resolution, IFJ General Secretary Aidan White said: “This last point is significant. From now on we can expect the United Nations to identify and highlight those nations that are failing to protect journalists.”

 

For more information on this news release contact Rodney Pinder, mob. +44 7734 709267 or e-mail rodney.pinder@newssafety.com

 

... više ...


03.01.2007.

 

Around Africa

December 2006, Volume III

Benin:
• Two journalists were given a harsh sentence of six months in prison on 1st December for defamation. Clément Adéchian and Cécil Adjévi who report for L’Informateur newspaper were also given a fine of 500,000 FCFA. Adéchian and Adjévi had accused a bailiff, Maxime Bankolé, of rape but were unable to produce any evidence to support the claim. (
RSF)
Burkina Faso:
• Eight years after the journalist for the weekly L’Indépendent, Norbert Zongo, was murdered along with three companions in the town of Sapouy on 13th December, mourners protested against his ‘denial of justice’. In July 2006 the Burkina Faso court ruled that the case against the suspected murderer Marcel Kafando should be abandoned. Zongo had been investigating the death the chauffeur to President Blaise Compaoré at the hands of presidential guards, when he was killed. (
IFEX)
Burundi:
• Three journalists; Serge Nibizi, Domitile Kiramvu of Radio Publique Africane (RPA) – charged 22nd November, and Mathias Mamirakiza director of radio Isanganiro – charged 29th November, were put on trial for "disseminating information likely to disturb public order and security". They had been detained illegally since late November. 13th Dec. The trial of the journalists only lasted one day and whilst a verdict was not immediately reached, the state prosecutor requested three years imprisonment and a fine of 300,000 Burundin Francs (US$300) be handed down to the journalists. (
RSF and CPJ)
DRC:
• The organisation Journalist en Danger was awarded the 2006 laureate for 'Defender of press freedom' on 12 December. JED was founded in 1997 by journalists Donat M'Baya Tshimanga and Tshivis Tshivuadi. (
RSF)
Eritrea:
• The increasing number of internet bloggers has fueled the arrest of journalists. Eritrea is holding over 10 journalists without charge or trial in secret prisons and an overall number of 23 journalists held in prison. Ethiopia has imprisoned 18 journalists most of whom have been tried for treason since November 2005. (
CPJ )
The Gambia:
• The International Federation of Journalists renewed its call on the government on 15th December to allow independent investigations into the murder of Deyda Hydara, a journalist for The Point. Hydara was murdered two years ago but police and intelligence investigations have achieved no progress in discovering and charging his murderers. Hydara had been very critical of the Media Commission Bill and other government media laws in the Gambia. (
IFEX)
• The editor of Daily Express newspaper based in Banjul, Baron Eloagu, was attacked and robbed on 10th December by unknown persons for writing ‘stupid things about the Gambia’. (
IFEX)
Ghana:
• A reporter and the managing editor of Gye Nyame Concord newspaper were prevented from covering a press conference held by the Ghana Ports and Harbour Authority (GPHA) on 4th December. Samuel Asamoah and Alfred Ogbamey's newspaper had written an article claiming the director general of GPHA had benefited from a US$16 million contract with a Chinese company recently. (
IFEX)
Guinea:
• Alpha Camara, a reporter for L'Observateur, was assaulted and detained briefly by a police officer in November when trying to cover a meeting of the Conseil National d'Patronat Guinéen (IFEX 4th)
• Kalum Express will be out of circulation from 8th December until 27th January 2007 and it’s managing editor barred from any journalistic work up until that date following government accusations that the paper took sides in battle between state officials and a wealthy businessman. The paper had accused the government of pressurising an audit firm to publish figures in it favour. (
IFEX)
Liberia:
• Two reporters for the Daily Observer were accosted by a National Archives Official in Monrovia on 5th Dec. Rufus Paul was investigating allegations that the Archive Director had misappropriated over US$8,000 from the Bureau when he was insulted and assaulted. (
IFEX)
• On 1st December two editors for Public Agenda newspaper, Gibson Jerue and Lyndon Ponnie, complained they had been receiving death threats by persons they believe to be the Special Security Service (SSS) Director's agents. These threats follow the newspapers investigation into the shooting and subsequent death of an SSS agent at the SSS Director, Chris Massaquoi's home. (
IFEX)
Nigeria:
• On 2nd December the premises of Cosmo FM based in Enugu, were raided by the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).Some staff were arrested and documents confiscated. Managing Director and CEO of Cosmo FM Jika Attoh claimed that the EFCC agents had no warrant and caused the radio station to go off air for approximately 2 hours. (
IFEX)
• On 22nd December, Godwin Agbroko, a journalist for This Day newspaper, was shot dead in his car in Lagos. Whilst police maintain that Agbroko’s death was a result of a bungled attempt at robbery, Reporters Sans Frontières remains suspicious of this claim as none of Agbroko’s belongings were stolen. Tensions in Nigeria are high as a result of the up-coming elections. (
IFEX)
Senegal:
• There have been two separate cases of threats in a period of two weeks. A freelance reporter Dié Maty Fall who works for newspapers including Sud Quotidien and La Populaire, and a presenter for Sud FM, Pape Alé Niang have been threatened as a result of their coverage of politics in the country. Niang was threatened by the justice minister at a Senegalese Tidiane Sy meeting held at the end of November. (
RSF)
Somalia:
• Abdi Aziz Guled, a radio correspondent for Radio Simba and Voice of Peace Radio was detained in Puntland (Dec 1st) by the Puntland Intelligence Services. He was held without charge and explanation. Journalists are being embroiled in the military standoff between the Islamists and the transitional government. Massimo Alberizzi, a journalist for Italian newspaper Corriere della Serra, was also arrested on 3rd December by Islamists in Mogadishu. (
CPJ)
Sudan:
• Al-Tahir Satti, a journalist for Al-Sahafa, was arrested on 4th December and held in prison in Khartoum for twelve days. Satti was questioned only once for less than ten minutes during this period. (
RSF)
Tunisia:
• International Freedom of Expression Exchange (IFEX) Tunisia Monitoring Group (TMG) again called on Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali to stop persecuting human rights defenders and journalists. A journalist, Hamadi Jebali and his family, rights defender Moncef Marzouki, journalist Mohamed Fourati, members of the National Council for Liberties in Tunisia, and the family of jailed lawyer and human rights defender Mohamed Abbou have all been harassed by the government (
IFEX).
 

If you no longer wish to remain on ARTICLE 19's mailing list, please unsubscribe here 

Alternatively, if you would like to receive region specific information only, send an email to subscribe stating which regions you would like to receive information about.

 

ARTICLE 19
6-8 Amwell Street London EC1R 1UQ United Kingdom
Tel: +44 20 7278 9292 - Fax: +44 20 7278 7660 - info@article19.org - www.article19.org

 

 

... više ...


02.01.2007.
Smiljana Škugor preuzela Hinu

Smiljana Škugor-Hrnèeviæ u Hini je zaposlena od njenog osnivanja, studenog 1990. godine. Svoj profesionalni put u Hini prošla je od novinara-suradnika do urednice Opæeg servisa vijesti Hrvatska. Na dužnost ravnateljice s èetverogodišnjim mandatom imenovana je odlukom Upravnog vijeæa Hine od 12. listopada prošle godine.

Vladimir Luliæ, predstavnik zaposlenika u Upravnom vijeæu, tijelu koje imenuje ravnatelja, osporava njezin izbor, koji smatra spornim i privremenim. Hrvatska vlada osporila je njezin izbor jer je odluka o njezinu izboru donesena bez predstavnika zaposlenih objašnjava Vladimir Luliæ.

Nova ravnateljica Hine Smiljana Škugor odbija Luliæeve optužbe te istièe kako joj ne pada na pamet da joj on tumaèi zakone, jer ako netko treba tumaèiti vjerodostojnost njezina izbora, onda je to Vlada, vlasnik Hine. Svoj izbor smatra legitimnim jer su valjane sve odluke koje je donijelo raspušteno Upravno vijeæe.

Ako su sve odluke legalne i legitimne, ne vidim zašto ne bi bila i odluka o mom imenovanju kaže Škugor. Èudi se kako joj Luliæ može osporiti struènost kad zna da je završila fakultet, govori strane jezike te ima dugogodišnje novinarsko iskustvo. (VL)


... više ...


31.12.2006.
Renomirani novinari i urednici masovno napuštaju Vjesnik

Piše Bojan ŽIŽOVIÆ

PULA -

Kriza koja veæ dugo potresa jednu od najstarijih novinskih kuæa u Hrvatskoj i posljednje dnevne novine u vlasništvu države ovih je dana dobila svoju novu dimenziju. Naime, 15-ak uglednih novinara pristalo je uzeti ponuðene otpremnine i otiæi iz Vjesnika. No to izgleda nikome ne smeta, a najmanje Vjesnikovom vlasniku – državi. Tako je prošlotjedno izvješæe o poslovanju državnih poduzeæa u 2005. premijer Ivo Sanader komentirao s kratkim – Bravo!, pritom ne rekavši ni rijeèi o nevjerojatnoj èinjenici da se Vjesnik nalazi meðu tri poduzeæa s najveæom isplaæenom plaæom, dok je u istom trenutku to poduzeæe jedan od veæih gubitaša.

Zabranjeno pisanje

Podsjetimo da je prije dva mjeseca bilo govora o masovnom otkazivanju ugovora o radu novinarima Vjesnika, što je rezultiralo javnom prepiskom glavnog urednika Darka Ðuretka i predsjednika Uprave Franje Maletiæa. Podsjetimo i da je Maletiæ tada za Hinu izjavio da nije Uprava utvrdila imena novinara koji trebaju dobiti otkaz, veæ da je to uèinio Ðuretek. Maletiæ je rekao da se duboko protivi Ðuretkovoj ureðivaèkoj politici, jer je on svojim nesnalaženjem na toj dužnosti prodanu nakladu lista smanjio na 5.700 primjeraka te samo u ovoj godini stvorio 29 milijuna kuna gubitka. Oèito je, meðutim, da se od davanja otkaza u Vjesniku nije odustalo, samo se forma izmijenila.
Vjesnik je trenutno, kažu ugledni novinari tog dnevnika, u najtežoj situaciji u svojoj 65-godišnjoj tradiciji – financijski gubici su ogromni, naklada mizerna, prihoda od oglasa gotovo da nema, dok novinari i urednici masovno napuštaju redakciju. Upravo je u tu svrhu, neslužbeno doznajemo, Vlada uplatila osam milijuna kuna, ne bi li neki novinari i urednici otišli iz Vjesnika uz otpremninu. Bivši glavni urednik i vanjskopolitièki novinar Krešimir Fijaèko jedan je od 15-ak novinara koji od 31. prosinca više neæe raditi u tim dnevnim novinama. Na pitanje što ga je nagnalo da nakon dugogodišnje vjernosti Vjesniku odluèi od prvog dana 2007. više ne raditi u Vjesniku, Fijaèko odgovara reèenicom koja je noæna mora za svakog novinara: - Zabranili su mi pisati.

Vjesnik zapravo ureðuje glasnogovornik Vlade

Renomirani novinar kaže da je poèetak njegovog kraja u Vjesniku bila izjava koju je dao u travnju u HTV-ovoj emisiji »Brisani prostor«, gdje je, govoreæi o krizi u Vjesniku, izjavio da novine koje su toliko bliske vlasti moraju biti proporcionalno udaljene od tržišta, da je Vjesnik trenutno èisti stranaèki bilten koji služi za hvaljenje lika i djela vladajuæe garniture, te da je to što se zbiva u njihovoj redakciji èisto ponižavanje profesije. Fijaèko veli da je nakon toga pao u nemilost glavnog urednika, te mu u lipnju na stol stiže novi ugovor kojim ga prerasporeðuju u unutarnju politiku, te mu bitno smanjuju plaæu. Urednik vanjskopolitièke rubrike mu, tvrdi, više ne želi objavljivati tekstove. Nakon što su se nedavno pojavile ponude za otpremnine, Fijaèko je odluèio - otiæi.
Na pitanje je li za to kriv iskljuèivo glavni urednik Darko Ðuretek, Fijaèko odgovara da ne može jedan èovjek biti kriv za krizu u kojoj se Vjesnik nalazi.
- Ðuretek je samo metafora ovoga što se dogaða. Vlasnik uvijek postavlja glavnog urednika kojega on hoæe. Pitanje je naravno koji je kriterij za takvu odluku? A on je zastrašujuæi. Jedini kriterij je poslušnost – kaže Fijaèko, te dodaje da je stvarni glavni urednik Vjesnika glasnogovornik Vlade Ratko Maèek koji ureðuje Vjesnik pod, figurativno reèeno, pseudonimom Darko Ðuretek. On smatra i da u Vjesniku trenutno ne postoji kritièna masa koja bi branila novinarsku profesiju.
- Ono što mi je degutantno jest èinjenica da mnogi ljudi u Vjesniku govore kako je normalno da Vjesnik 'navija' za Vladu kad nas ona plaæa. Ne da to nije normalno, nego se mi ne smijemo tako ponašati. Veæina ljudi se boji za svoju plaæu i za radno mjesto. Tu onda nema previše mjesta za bilo kakvo suprotstavljanje onima koji te plaæaju. Èinjenica je pak da je danas u Vjesniku na djelu najgora vrsta cenzure. Tu ne može proæi nijedan, ne daj bože, kritièki tekst prema bilo kojem èlanu Vlade, a mora proæi tekst koji ih hvali. To je toliko daleko od profesionalnosti, a toliko blizu ulizivaèkom novinarstvu da je naprosto degutantno. Zar je to ovoj Vladi potrebno? Ona neæe pasti ni opstati zbog pisanja Vjesnika – zakljuèuje bivši glavni urednik i uskoro bivši novinar tog lista.

Novca za otpremnine više nema?

No hoæe li Fijaèko i njegove kolege doista dobiti svoje otpremnine, pitanje je na koje nismo uspjeli dobiti odgovor. Naime, glavne aktere ove prièe - a to su glasnogovornik Vlade Ratko Maèek, predsjednik Uprave Vjesnika d.d. Franjo Maletiæ, direktor Vjesnik-naklade d.o.o. Goran Popoviæ i glavni urednik Darko Ðuretek - juèer i prekjuèer unatoè brojnim pokušajima nismo uspjeli dobiti na telefon. Prema nekim informacijama iz Vjesnika, predsjednik Uprave Maletiæ na nedavnom je sastanku izjavio da je novac za otpremnine pri kraju te se ne zna kako æe dio novinara koji su odluèili otiæi biti isplaæen.
Glavna sindikalna povjerenica u Vjesniku i pomoænica urednika gradske rubrike Ranka Kovaèeviæ kaže da ne zna koliko je novca doista osigurano za otpremnine, no veli da je istina kako je Uprava 19. prosinca izašla s podatkom da novca za otpremnine više nema. Oni koji su do tada potpisali da žele otiæi, a bilo ih je 15-ak, objašnjava Kovaèeviæ, bit æe isplaæeni, dok æe preostalih desetak zainteresiranih za odlazak morati prièekati nova sredstva za otpremnine, ukoliko ih uopæe više bude bilo.
Sindikat je Upravi, prema tvrdnjama povjerenice, poslao oèitovanje u kojem ih upozoravaju da su njihovi posljednji potezi uèinjeni bez konzultiranja sa sindikatom, koji se uopæe ne slaže s naèinom na koji su dijeljene otpremnine, jer je ovako ispalo da su otpremnine dobili oni koji su se prvi prijavili, bez obzira na radni staž u Vjesniku. Nekim je novinarima, kaže Kovaèeviæ, isplaæivanje otpremnina uvjetovano povlaèenjem sudskih tužbi koje su pokrenuli protiv Vjesnika. U lipanjskoj sistematizaciji radnih mjesta, dodaje sindikalna povjerenica, mnogi su ugledni novinari srozani, te im je onemoguæen rad.

Luèiæ zahtijeva poseban zakon o Vjesniku

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Dragutin Luèiæ kaže da je upoznat s odlascima dugogodišnjih novinara iz Vjesnika, no u tome ne vidi ništa sporno »jer su tim ljudima ponuðene otpremnine koje su prihvatili«. Luèiæ tvrdi i da nitko od njih nije tražio zaštitu ni HND-a ni sindikata pa stoga i ne može komentirati eventualni pritisak i degradiranje novinara.
- Prema mojim saznanjima, mjeseèni gubitak Vjesnika je oko tri milijuna kuna. Oèekivati da æe se Vjesnik oporaviti ukoliko se masovno podjele otkazi, a da pritom ostane izlog za promociju vladajuæe garniture, èista je iluzija – kaže Luèiæ, te napominje da HND zahtijeva poseban zakon o Vjesniku kojim bi se taj list iz državnog pretvorio u javno glasilo.
- Treba stvoriti takvo upravno vijeæe koje bi onemoguæilo bilo kojoj stranci da ima presudni utjecaj na novinu, èime bi se stekle pretpostavke da Vjesnik postane tiražni list. No, politièke volje za to nema, a sumnjam i da æe je biti u izbornoj godini.
Naši izvori u Vjesniku tvrde da se sve se glasnije govori o steèaju koji bi mogao biti proglašen poèetkom 2007. godine. Valja podsjetiti i kako je nekadašnji Vjesnik d.d. od 1. veljaèe 2006. razdvojen te je stvorena tvrtka kæi Vjesnik-naklada d.o.o. s kapitalom od 200.000 kuna. Zanimljivo je da se direktor te nove tvrtke Goran Popoviæ ne pojavljuje u impresumu lista. O apsurdnostima koje se dogaðaju u Vjesniku svjedoèi i naklada koja je, dok je glavna urednica bila Andrea Latinoviæ, bila 13 tisuæa primjeraka, dok je sada, za vrijeme urednikovanja Ðuretka, pala na 5.700. Prema nekim informacijama, nakon što naklada padne ispod pet tisuæa, automatski æe biti proglašen steèaj.

Odljev kvalitetnih kadrova trend koji treba zaustaviti

Osim Fijaèka, Vjesnik zbog, kako kaže, Ðuretkovog psihièkog maltretiranja i nedopuštanja obavljanja posla, napušta i spomenuta Andrea Latinoviæ, te niz drugih urednika, komentatora i novinara. Izvori iz Vjesnika govore i da su brojni drugi novinari, koji se ne slažu s ureðivaèkom politikom Darka Ðuretka, u lipanjskoj reorganizaciji firme prebaèeni na niže, slabije plaæene poslove. Primjerice, bivša pomoænica glavne urednice Marijana Matkoviæ prebaèena je u gradsku rubriku kao poèetnica. Dugogodišnja politièka komentatorica i bivša glavna urednica Latinoviæ te dugogodišnja vanjskopolitièka novinarka Gordana Tintor prebaèene su u prilog Obiteljski glas da bi nedavno taj prilog i službeno bio ukinut, a one ostale višak u novoformiranoj rubrici Zrcalo. Izvori u Vjesniku govore i o mjeseènoj normi koju novinari moraju, a ne mogu ispuniti žele li i dalje ostati na poslu. Vjerojatno je i to bio jedan od razloga zašto su neki novinari odluèili uzeti otpremnine i reæi zbogom Vjesniku. Latinoviæ pak veli da je glavni razlog njenog odlaska bilo onemoguæavanje u obavljanju posla.
- Ukazivala sam na svoj problem i tražila da me vrate u politièko novinarstvo kojim sam se oduvijek bavila, no sve su moje zamolbe ostale bez odgovora. Smatram da je odljev kvalitetnih kadrova iz Vjesnika trend koji se mora zaustaviti – kaže Latinoviæ.
Prije mjesec dana Vjesnik je napustio i Ðuretkov zamjenik Karlo Rosandiæ, a još ranije je to uèinio bivši zamjenik Renato Ivanuš, danas izvršni urednik u »24 sata«. Ovih je dana iz Vjesnika otišla i dugogodišnja politièka komentatorica i predsjednica HND-ovog ogranka u Vjesniku Sanja Kapetaniæ, zatim bivši šef marketinga Šime Vlajki, a na odlazak se, tvrde naši izvori, sprema i poznati politièki komentator Zoran Vodopija, koji je u reorganizaciji završio kao urednik Crne kronike, novinarka vanjske politike Vinka Drezga, zatim urednik gradske rubrike Claudio Kramariæ te još nekolicina novinara koji pregovaraju s drugim medijskim kuæama.
"Printaj

... više ...


30.12.2006.
Sanader reporterima: Došlo je do nesporazuma

"Rijeè je o nesporazumu na relaciji fotoreporteri - sigurnosne službe i osobno æu se potruditi da taj nesporazum uklonimo", rekao je Sanader zamoljen da komentira otvoreno pismo Zbora fotoreportera HND-a.

Pritom je dodao kako ima situacija u kojima ni on niti itko iz njegova izaslanstva uopæe ne odluèuju o tome, veæ sigurnosne službe.

... više ...


29.12.2006.
U Hrvatskoj novinske naklade padaju

Zagreb - Naklada tiskovina u Hrvatskoj lani je pala za èak 16,6 posto, što je najveæi pad u Europi, pokazuju podaci Svjetske udruge novinskih izdavaèa (WAN), prema kojima je najveæi rast od europskih zemalja zabilježila Slovenija, gdje je naklada tiskanih medija porasla 19,4 posto. Prema tim podacima, naklade uglavnom rastu u azijskim i južnoamerièkim državama, a padaju u Europi i Sjevernoj Americi. Primjerice, u èak 14 zemalja EU-a naklada tiskanih medija pada sedmu godinu zaredom - najviše u Slovaèkoj, Grèkoj, Portugalu, Nizozemskoj, Danskoj i Njemaèkoj. S druge strane, naklade, osim u Sloveniji, rastu u Èeškoj i Poljskoj. (Hina) 

... više ...


28.12.2006.
Adris i Hrvatska televizija blagdanskom èestitkom TDR-a krše zakon

Najnovija reklama Adris grupe koja se posljednjih tjedana može vidjeti na Hrvatskoj televiziji, u kojoj se gledateljima èestitaju blagdani, krši Zakon o ogranièavanju uporabe duhanskih proizvoda.

Danijela Joziæ

... više ...


27.12.2006.
Marija Nemèiæ ili Vanja Sutliæ umjesto Mirka Galiæa na èelu HRT-a

ZAGREB - Kako je odlazak glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije Mirka Galiæa u diplomaciju i na veleposlanièko mjesto u Parizu sve bliži, tako se poèinje i zahuktavati utrka za mjesto njegovog nasljednika, a kao trenutaèno jedini izvjesni kandidati za dužnost glavnog ravnatelja HRT-a spominju se njegov sadašnji pomoænik Vanja Sutliæ i ravnateljica HTV-a Marija Nemèiæ.
O Galiæevom odlasku u diplomaciju nagaða se i kuloarski raspravlja veæ gotovo godinu dana, a prve relevantne informacije pojavile su se poèetkom studenoga kada je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI) saborskom Odboru za vanjske poslove uputio zahtjev za opoziv veleposlanika Božidara Gagre. Kako diplomatski obièaji kažu da se zahtjev za opoziv veleposlanika šalje nakon zahtjeva za dobivanje suglasnosti za novog veleposlanika, odnosno u Francuskoj za Mirka Galiæa, tako je poèetkom studenoga poslan i zahtjev za Galiæev agreman. Iako prema diplomatskim uzusima kandidati za veleposlanièko mjesto javno ne govore o svojem statusu, Galiæ je na uporne upite na nedavnoj sjednici Programskog vijeæa potvrdio izvjesnost svog odlaska u diplomaciju, a posljednje informacije govore da je napokon stigao i njegov agreman iz Pariza.
Iako se tijekom posljednjih godinu dana spekuliralo s nizom moguæih kandidata za Galiæeva zamjenika, kao trenutaèno jedini ozbiljni figuriraju Marija Nemèiæ, Vanja Sutliæ te Goran Miliæ. Osim njih u javnosti se spekuliralo s još cijelim nizom osoba, a uglavnom se radilo o politièkim nominacijama kod kojih se zanemarivala èinjenica kako glavnog ravnatelja bira Programsko vijeæe HRT-a, èiji èlanovi u veæini, bar za sada, nisu skloni osobama izvan televizije i nejasnih kvalifikacija za kompleksan, a u predizbornoj godini i politièki delikatan posao upravljanja javnom televizijom.
- Kao što vam je poznato, ja sam pomoænik glavnog ravnatelja i dok god je gospodin Galiæ na funkciji ta me tema uopæe ne zanima, komentirao je Vanja Sutliæ tvrdnje da je jedan od kandidata za Galiæevog nasljednika, a bitno rjeèitije nije bilo ni drugo dvoje kuloarskih "favorita".
- Ako bih se ikada kandidirao, to nipošto ne bih uèinio pod sadašnjim zakonom jer su ovlasti Vijeæa neogranièene, a ovlasti glavnog ravnatelja takoðer velike, samo ne u onom segmentu koji mene zanima, a to je - televizijski program, kazao je Goran Miliæ, dok je Marija Nemèiæ samo kratko i jasno poruèila - "Ne zanima me!"

Autor: Z.MAMIÆOdlazak krajem sijeènja
S obzirom na to da od dobivanja agremana do preuzimanja veleposlanièke funkcije proðe najviše mjesec dana te da u meðuvremenu kandidat treba proæi i saborski Odbor za vanjske poslove, a što se u Galiæevom sluèaju oèekuje polovinom sijeènja, kada æe Sabor nakon blagdanske stanke nastaviti zasjedanje, to znaèi da bi Galiæ do kraja sijeènja trebao Zagreb i mjesto glavnog ravnatelja HRT-a zamijeniti Parizom i veleposlanièkom funkcijom.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
AKTUALNO
Priručnik: Sloboda izražavanja, Zakon o medijima i novinarska kleveta
Unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja uz primjenu HKO-a
Zakon o medijima i drugi zakoni
Nagrade
HND Newsletter

Agencija za elektroničke medije

International Federation of
Journalists

European Federation of
Journalists

Committee to Protect Journalists

Reporters without Borders

SEEMO

Article 19

IT support by IDE3 IT